Siarad iaith yr aelwyd pan fo'r aelwyd yn anfforddiadwy


Siarad iaith yr aelwyd pan fo'r aelwyd yn anfforddiadwy
Catrin Fflur Huws

Dros y chwarter canrif diwethaf, mae tai wedi mynd yn fwyfwy anfforddiadwy i’r mwyafrif helaeth o bobl. Mae’r erthygl hon yn ceisio mynd i’r afael â’r hyn sydd wedi achosi’r sefyllfa hon, a’i heffeithiau ar yr unigolyn ac ar y gymuned. Hefyd, bydd yn ystyried sut y mae tai anfforddiadwy a diffyg cyfleoedd tai ar gyfer pobl leol yn effeithio ar yr iaith Gymraeg. Yna, bydd yr erthygl yn ystyried y mecanweithiau a fabwysiadwyd gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru a Llywodraeth Whitehall i ddatrys y problemau cydberthynol, sef tai anfforddiadwy a’r ffaith bod pobl leol yn methu â fforddio prynu tai yn eu hardal leol, ac i ba raddau y mae’r datrysiadau hyn yn cynnig atebion i’r dilema hwn sydd yn gynaliadwy yn y tymor hir. I orffen, cynigir awgrymiadau ynghylch sut i wella’r fframweithiau presennol, yn ogystal â dulliau mwy radical i sicrhau nad yw tai yn mynd yn foethusbeth.


Cyfeiriad:

 
 	Catrin Fflur Huws, 'Siarad iaith yr aelwyd pan fo'r aelwyd yn anfforddiadwy', Gwerddon, 3, Mai 2008, 71-93.
  

Allweddeiriau

 
  Tai fforddiadwy, iaith yr aelwyd, polisi cymdeithasol.
  

Llyfryddiaeth:

 
 	
 1. Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol (2006), The New Homebuy Scheme, http://www. communities.gov.uk/housing/buyingselling/ownershipschemes/homebuy/ [Cyrchwyd Ebrill 10, 2008].
 2. Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol (2006), Key Worker Living, http://www.odpm.gov. uk/index.asp?id=1151221 [Cyrchwyd Ebrill 10, 2008].
 3. Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol (2006), Right to Buy, http://www.communities.gov. uk/housing/buyingselling/ownershipschemes/righttobuy/ [Cyrchwyd Ebrill 10, 2008].
 4. Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol (2006), Right to Acquire, http://www.communities. gov.uk/housing/buyingselling/ownershipschemes/righttoacquire/ [Cyrchwyd Ebrill 10, 2008].
 5. Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol (2006), Cash Incentive Scheme, http://www. communities.gov.uk/housing/buyingselling/ownershipschemes/cashincentivescheme/ [Cyrchwyd Ebrill 10, 2008].
 6. Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol (2006), Datganiad Polisi Cynllunio 3, http://www. communities.gov.uk/publications/planningandbuilding/pps3housing [Cyrchwyd Ebrill 10, 2008].
 7. Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol (2007), Matthew Taylor Review on Rural Economy and Affordable Housing, http://www.communities.gov.uk/documents/ planningandbuilding/pdf/614580 [Cyrchwyd Ebrill 10, 2008].
 8. Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol (2007), Homes For the Future: More Sustainable: More Affordable (Llundain, The Stationary Office), http://www.communities.gov.uk/ publications/housing/homesforfuture [Cyrchwyd Ebrill 10, 2008].
 9. Affordable Rural Housing Commission (2006), Report, www.defra.gov.uk/rural/pdfs/ housing/commission/affordable-housing.pdf [Cyrchwyd Ebrill 10, 2008].
 10. Arden, A., a Hunter, C. (2003), Manual of Housing Law (Llundain, Thomson Sweet & Maxwell).
 11. Ardrawiad Ieithyddol Hafan Pwllheli, Adroddiad Terfynol 2005.
 12. Bady, S. (1996,) ‘Builders open doors for shut-out home buyers’, Professional builder, 61 (9), 22.
 13. Barker, K. (2004), Review of Housing Supply. Delivering Stability – securing our future housing needs, http://www.hmtreasury.gov.uk/consultations_and_legislation/barker/consult_ barker_index.cfm [Cyrchwyd Ebrill 10, 2008].
 14. Barker, K. (2006), Barker Review of Land Use and Planning. Final report – recommendations, http://www.hm-treasury.gov.uk/media/3/A/barker_finalreport051206.pdf [Cyrchwyd Ebrill 10, 2008].
 15. Best, R,. a Schucksmith, M. (2006), Homes for Rural Communities, Report of the Joseph Rowntree Foundation Rural Housing Policy Forum, http://www.jrf.org.uk/bookshop/ eBooks/9781859354933.pdf [Cyrchwyd Ebrill 10, 2008].
 16. Bollom, C. (1978), Attitudes and second homes in rural Wales, (Caerdydd, Gwasg Prifysgol Cymru).
 17. Bourassa, S.C. (1996), ‘Measuring the affordability of home ownership’, Urban Studies, 33,(10), t.1867–77.
 18. Bourdieu, P. (1982), Ce que Parler Veut Dire: Léconomie des échanges Linguistiques (Paris, Fayard), t. 59–60. Dyfynwyd (wedi ei gyfieithu i’r Saesneg) yn Snook, I. (1990), ‘Language, Truth and Power: Bourdieu’s Ministerium’, yn Harker, R., Mahar, C. a Wilkes, C. (goln), An Introduction to the Work of Pierre Bourdieu. The Practice of Theory (Houndmills a Llundain, Macmillan), t.169–70.
 19. Bourdieu, P. (1991), Language and Symbolic Power (Rhydychen, Polity Press).
 20. Bramley, G. a Karley, N.K. (2005), ‘How much extra affordable housing is needed in England?’, Housing Studies, 20, 5, 685–715.
 21. Bwrdd yr Iaith Gymraeg (2005), Cynllunio a’r Iaith Gymraeg: y ffordd ymlaen, http://www. bwrdd-yr-iaith.org.uk/cynnwys.php?cID=&pID=109&nID=2211&langID=2 [Cyrchwyd Ebrill 10, 2008].
 22. Cambridge Centre for Housing and Planning Research (2006), The extent and impacts of rural housing need – final report, http://www.defra.gov.uk/rural/pdfs/research/ruralhousing-need.pdf [Cyrchwyd Ebrill 10, 2008].
 23. Cambridge Centre for Housing and Planning Research (2007), Low Cost Home Ownership Affordability Study, http://www.dataspring.org.uk/Downloads/1275%20MHO%20Report.pdf [Cyrchwyd Ebrill 10, 2008].
 24. Campaign to protect rural England (2004), Housing the nation: meeting the need for affordable housing – facts, myths and solutions, http://www.cpre.org.uk/library/results/ housing-and-urban-policy [Cyrchwyd Mehefin 28, 2007].
 25. Canolfan Ymchwil Ewropeaidd (2005), Ardrawiad Ieithyddol hafan Pwllheli: Adroddiad Terfynnol, t. 8, http://www.gwynedd.gov.uk/upload/public/attachments/777/ ADRODDIAD_TERFYNOL_HAFAN_5_MAI1.doc [Cyrchwyd Ebrill 10, 2008].
 26. Carper, J., McLeister, D., a O’Reilly, A. (1996), ‘Special Report: The Challenge Of Affordable Housing’, Professional Builder & Remodeler, 61, 16, 58.
 27. Carr, H. (2004), ‘Discrimination, Rented Housing and the Law’, New Law Journal, 154, 254.
 28. Christians, A.D. (1999), ‘Breaking the Subsidy Cycle: A Proposal for Affordable Housing’, Columbia Journal of Law and Social Problems32, 2, 131.
 29. Clarke, D.N., gyda Wells, A. (1994), Leasehold Enfranchisement: the new law (Bryste, Jordans), Cofrestrfa Tir Ei Mawrhydi, http://www.hmlr.gov.uk/ [Cyrchwyd Ebrill 10, 2008].
 30. Comisiwn Cydraddoldeb Hiliol (2006), Canllaw i’r Côd Ymarfer ar Gydraddoldeb Hiliol ym Maes Tai, http://83.137.212.42/sitearchive/cre/downloads/housingCode_summary_ privatesector_welsh.pdf. [Cyrchwyd Ebrill 10, 2008].
 31. Comisiwn Cydraddoldeb Hiliol (2006), Côd Ymarfer Statudol ar Gydraddoldeb Hiliol ym Maes Tai – Cymru, http://83.137.212.42/sitearchive/cre/downloads/housing_Code_wales_ cymraeg.pdf Cyrchwyd Ebrill 10, 2008.
 32. Cymdeithas Tai Eryri (2006), Cymorth Prynu, http://www.taieryri.co.uk/cymraeg/looking_ for_home/homebuy.aspx [Cyrchwyd Ebrill 10, 2008].
 33. Cyngor Gwynedd (2008), Cytundeb Cyfreithiol Adran 106 Tai Fforddiadwy Cyngor Gwynedd, http://www.gwynedd.gov.uk/upload/public/attachments/901/Crynodeb_o_ Gytundeb_106_Tai_Fforddiadwy.pdf [Cyrchwyd Ebrill 10, 2008].
 34. Deddf Cysylltiadau Hiliol (Diwygiad) 2000, (2000), c.34.
 35. Deddf Cynllunio Tref a Gwlad 1990 (1990), c.8.
 36. Deddf Parciau Cenedlaethol a Mynediad i’r Wlad 1949 (1949), c.96.
 37. Deddf Tai 1985 (1985), c.68.
 38. Deddf Tai 1996 (1996), c.52.
 39. Deddf y Wlad a Hawliau Tramwy 2000 (2000), c.37.
 40. DEFRA (2005), Press Release: Evidence sought on affordable rural housing.
 41. De Vane, R. (1975), Second Home Ownership: A Case Study. Bangor Occasional Papers in Economics (Caerdydd, Gwasg Prifysgol Cymru).
 42. Directgov (2006), Home and Community – Key Worker Living Programme, http://www. direct.gov.uk/HomeAndCommunity/BuyingAndSellingYourHome/HomeBuyingSchemes/ BuyingSchemesArticles/fs/en?CONTENT_ID=4001345&chk=RM9Qsx [Cyrchwyd Ebrill 10, 2008.]
 43. The Economist (2002), ‘United States: the roof that costs too much: affordable housing’, Rhag 7, Vol. 365, Issue 8302, 58.
 44. Edge, J. (2005), ‘Affordable housing: can we afford it?’, Journal of Planning and Environmental Law, Supp (Occasional Papers), 33.
 45. Editorial (2003), ‘Affordable housing’, Journal of planning and environment law, Mai, 513–5.
 46. Evans, M. (1995), ‘Making affordable housing work’, Journal of Property Management, 60 (2), 50.
 47. Fisk, M. J. (1996), Home Truths (Llandyssul, Gwasg Gomer).
 48. Fynn, L., a Auchinloss, M. (2003), ‘The Provision of Affordable Housing on Sheltered Housing Developments’, Journal of Planning and Environmental Law, 141.
 49. Gal, S. (1988), ‘The Political economy of Code choice’, yn Heller, M. (gol.), Codeswitching: Anthropological and Sociolinguistic Perspectives (Berlin, Mouton de Gruyter), t. 245–64.
 50. Gallent, N., Mace, A. A, Tewdwr-Jones, M. (2002), ‘Delivering Affordable Housing through Planning: Explaining Variable Policy Usage across Rural England and Wales’, Planning Practice and Research, 17, 4, 465–83.
 51. Garris, L. B. (2004), ‘The New Face of Affordable Housing’, Buildings, 98, Part 2, 48–53.
 52. Garner, S. (2002), A Practical Approach to Landlord and Tenant (Rhydychen, Oxford University Press).
 53. Giles, H., Bourhis, R. Y., a Taylor, O. M. (1977), ‘Towards a theory of intergroup relations’, yn Giles, H. (gol.), Language Ethnicity and Intergroup Relations (Llundain, Academic Press), t. 307–44.
 54. Gorchymyn Tai (Hawl i Gaffael a Hawl i Brynu) (Ardaloedd Gwledig Dynodedig a Rhanbarthau Dynodedig) (Cymru) (2003), [OS 2003, Rhif 54].
 55. Gorchymyn Tai (Hawl i Gaffael a Hawl i Brynu)(Ardaloedd Gwledig Dynodedig a Rhanbarthau Dynodedig) (Diwygio)(Cymru), 2003, [OS 2003, Rhif 1147].
 56. Graham, L. (2005), ‘Social housing bulletin: aspects of the Housing Act 2004’, Housing Law Monitor, 129 (14), t.1.
 57. Hague, N. (1987), Leasehold Enfranchisement (Llundain, Sweet & Maxwell).
 58. Handy, C. (1993), Discrimination in Housing, (Llundain, Sweet & Maxwell).
 59. Hansard HC, Hydref 27, 2005, col. 508–9.
 60. Harker, R., Mahar, C., a Wilkes, C. (1990), An Introduction to the Work of Pierre Bourdieu. The Practice of Theory (Houndmills a Llundain, Macmillan).
 61. Hickey, S., a Best, S. (2005), ‘Affordable Housing: Four Litigants and a Free for All’, Journal of Planning and Environment Law, Part 1, 881–9.
 62. Hickey, S. a Best, S. (2005), ‘The Bite after Barker: not so hard to swallow’, Journal of Planning and Environment Law, 1422–30.
 63. Hillman, P. (2001), ‘Intensive care for health workers’, Estates Gazette, Chwefror 17, 2001, t. 152.
 64. Housing (Right of First Refusal), Wales Regulations, 2005.
 65. Housing (Right to Buy) (Information for Secure Tenants), Regulations, 2005.
 66. Hutton, R. H. (1991), ‘Local needs policy initiatives in rural areas – missing the target’, Journal of Planning and Environmental Law, 303–11.
 67. Johnston, E. (2003), Asgwrn Cynnen: Tai Fforddiadwy yng Nghymru Wledig (Caerdydd, IWA).
 68. Johnson, M. P. (2007), Planning models for the provision of affordable housing, 34 (3), Environment and planning, Vol. B, Planning and design, t. 501–24.
 69. Joseph Rowntree Foundation (2001), The future of low-cost home ownership, http://www. jrf.org.uk/knowledge/findings/housing/d51.asp [Cyrchwyd Ebrill 10, 2008].
 70. Krieger, A. (2002), ‘Jumping the Queue’, Legal Week, May 16, 24.
 71. Land Registry (2007), Land Registry House Price Index, August 2007. http://www.landreg. gov.uk/assets/library/documents/hpir0907.pdf [Cyrchwyd Tachwedd 8, 2007].
 72. Langdon Down, G. (2005), ‘Practice Area: Planning: Grand Designs’, Law Society Gazette, 7, Gorffennaf, 22.
 73. Lewis, P. (2006), ‘Second home owners may face new tax’, The Guardian, Ebrill 18.
 74. Llywodraeth Cynulliad Cymru (d.d), Homebuy, Arweiniad i Ymgeiswyr yng Nghymru, http:// new.wales.gov.uk/desh/publications/housing/homebuyguide/guidew?lang=cy [Cyrchwyd Ebrill 10, 2008].
 75. Llywodraeth Cynulliad Cymru (2000), Planning Guidance (Wales), Technical Advice Note (Wales) 20, The Welsh Language: Unitary Development Plans and Planning Control, http://new.wales.gov.uk/docrepos/40382/epc/planning/403821/40382/403824/tan20_e. pdf?lang=cy [Cyrchwyd Ebrill 10, 2008].
 76. Llywodraeth Cynulliad Cymru (2001), Cartrefi Gwell i Bobl yng Nghymru, http://new. wales.gov.uk/topics/housingandcommunity/housing/publications/betterhomes?lang=cy [Cyrchwyd Ebrill 10, 2008].
 77. Llywodraeth Cynulliad Cymru (2005), Homebuy, http://new.wales.gov.uk/topics/ housingandcommunity/housing/private/buyingandselling/homebuy/?lang=cy [Cyrchwyd Ebrill 10, 2008].
 78. Llywodraeth Cynulliad Cymru (2005,) Local Housing Market Assessment Guide, http://new. wales.gov.uk/desh/publications/housing/marketassessguide/guide?lang=cy [Cyrchwyd Ebrill 10, 2008].
 79. Llywodraeth Cynulliad Cymru (2006), Y Pecyn Cymorth Tai Fforddiadwy, http://wales.gov. uk/desh/publications/housing/affordablehousingtoolkit/toolkitw?lang=cy [Cyrchwyd Ebrill 10, 2008].
 80. Llywodraeth Cynulliad Cymru (2006), Rôl y system dai yn y Gymru wledig, Adroddiad ymchwil cyfiawnder cymdeithasol AYCCA, 1/06/ (Caerdydd, Llywodraeth Cynulliad Cymru), http://new.wales.gov.uk/dsjlg/research/0106/reportw?lang=cy [Cyrchwyd Ebrill 10, 2008].
 81. Llywodraeth Cynulliad Cymru (2006), Datganiad Polisi Cynllunio Interim y Gweinidog – Tai 1/2006. http://wales.gov.uk/docrepos/40382/epc/planning/40382/4038212/39237_ACs_ Welsh_LoRes.pdf?lang=en [Cyrchwyd Ebrill 10, 2008].
 82. Llywodraeth Cynulliad Cymru (2006), Polisi Cynllunio Cymru: Nodyn Cyngor Technegol. 2: Cynllunio a Thai Fforddiadwy. http://new.wales.gov.uk/docrepos/40382/epc/ planning/40382/403821/planningpolicywales-w.pdf?lang=cy [Cyrchwyd Ebrill 10, 2008].
 83. Llywodraeth Cynulliad Cymru (2007), Planning: Delivering Affordable Housing, Report of Welsh Assembly Government seminars held in May 2007, http://new.wales.gov.uk/docrep os/40382w/403821121/403821/164024/ThreeDragons_Reportpdf?lang =en [Cyrchwyd Ebrill 10, 2008].
 84. Lo, A. (1999), ‘Codeswitching, speech community membership and the construction of ethnic identity’, Journal of Sociolinguistics, 3 (4), 461–79.
 85. Martin, J. (2004), Planning – New Developments, EMIS Property Service, Cyf. 2,12, t. 2.
 86. Mauthner, N., McKee, L., a Strell, M. (2001), Work and family life in rural communities, Family and Work Series (Efrog, Joseph Rowntree Foundation). http://www.jrf.org.uk/knowledge/ findings/socialpolicy/971.asp [Cyrchwyd Ebrill 10, 2008].
 87. Merrett, S. a Grey, F. (1982), Owner-Occupation in Britain, (Llundain, Routledge a Kegan Paul).
 88. Mukhija, V. (2004), ‘The contradictions in enabling private developers of affordable housing: a cautionary case from Ahmedabad, India’, Urban Studies 41, 11, 2231–44.
 89. Paris, C. (2007), ‘International Perspectives on Planning and Affordable Housing’, Housing Studies, 22, 1, 1–9
 90. Pavis, S., Hubbard, G., a Platt, S. (2001), ‘Young People in Rural Areas: socially excluded or not?’, Work, Employment and Society, 15 (2), 291–309.
 91. Ramos, M.J. (1994), ‘10 Steps To Affordable Housing Development’, Journal of Housing, 51, 6, 19.
 92. Richards, F., a Satsangi, M. (2004), ‘Importing a policy problem? Affordable housing in Britain’s National Parks’, Planning Practice and Research, 19, 3, 251–66.
 93. Rodgers, C.P. (2002), Housing Law: residential security and enfranchisement (Llundain, Butterworths Lexis Nexis).
 94. Salisbury District Council (2004), Delivering Affordable Housing in Salisbury District (Adoption Version – Sept 2004), www.salisbury.gov.uk/rural_exception_policy.pdf [Cyrchwyd Ebrill 10, 2008].
 95. Samuels, A. (2002), ‘Affordable housing’, Journal of Planning and Environmental Law, 1182.
 96. Satsangi, M. A., Dunmore, K. (2003), ‘The Planning System and the Provision of Affordable Housing in Rural Britain: A Comparison of the Scottish and English Experience’, Housing Studies, 18, 2, 201–17.
 97. Shelter (2004), Investigation report, Priced out: the rising cost of rural homes, http:// england.shelter.org.uk/files/docs/7689/Ruralinvestreportcfinal.pdf [Cyrchwyd Ebrill 10, 2008].
 98. Smith, P.F. (2002), The Law of Landlord and Tenant (Llundain, Butterworths Lexis Nexis).
 99. Smith, R. (2000), ‘Planning obligations and affordable housing’, Journal of Housing Law, 73.
 100. Snook, I., (1990), ‘Language, Truth and Power: Bourdieu’s Ministerium’, yn Harker, R., Mahar, C., a Wilkes, C. (goln), An Introduction to the Work of Pierre Bourdieu. The Practice of Theory (Houndmills a Llundain, Macmillan).
 101. South, J. (1993), Leasehold enfranchisement: the case for reform, Collected papers of the Leasehold Enfranchisement Association (Llundain, Leasehold Enfranchisement Association).
 102. Sparkes, P. (2001), A New Landlord and Tenant (Rhydychen a Portland, Oregon, Hart Publishing).
 103. Swyddfa’r Dirprwy Brif Weinidog (2005), Lessons from the past, challenges for the future for housing policy: An evaluation of English housing policy 1975-2000 (Llundain, HMSO), http:// www.communities.gov.uk/publications/housing/evaluationenglish [Cyrchwyd Ebrill 10, 2008].
 104. Swyddfa’r Dirprwy Brif Weinidog (2003), Affordable homes: The Government’s response to the Housing, Planning Local Government and the Regions Select Committee’s Report, www.odpm.gov.uk/index.asp?id=1150362#TopofPage [Cyrchwyd Mai 18, 2006.]
 105. Swyddfa Ystadegau Cenedlaethol (2006), 2003-Based National and SubNational Household Projections for Wales, http://new.wales.gov.uk/legacy_en/ keypubstatisticsforwales/content/publication/housing/2006/sdr30-2006/sdr30-2006.htm [Cyrchwyd Ebrill 10, 2008].
 106. Thomas, H., ‘British planning and the promotion of race equality: the Welsh experience of race equality schemes’, Planning Practice and Research, 19, 1, 33–47.
 107. The Tudor Trust/Trowers and Hamlins (2007), Community Land Trusts: Affordable Homes in Sustainable Communities, www.communitylandtrust.org.uk/documents/AffordableHousing. pdf [Cyrchwyd Chwefror 23, 2007].
 108. The Tudor Trust/Trowers and Hamlins (2007), Community Land Trusts – the legal perspective. Land ownership – the heart of the CLT, www.communitylandtrust.org.uk/documents/ legalperspective.pdf [Cyrchwyd Chwefror 23, 2007].
 109. Whitehead, C.M.E. (2007), ‘Planning Policies and Affordable Housing: England as a Successful Case Study?’, Housing Studies, 22, 1, 25–44.
 110. Wilkinson, H.W. (1994), ‘Shaky government advice’, The Conveyancer and Property Lawyer, Gorffennaf/Awst, 261–4.
 111. Yalamanchi, R. (1993), ‘The Lansing Plan: An Affordable Housing Approach’, Journal of Housing, 50, 3, 115.
 112. Yorkshire Dales National Park Authority, Local Occupancy Criteria, www.yorkshiredales.org. uk/local_occupancy_criteria.doc [Cyrchwyd Ebrill 10, 2008].
 113. Yorkshire Dales National Park Authority (2006), Yorkshire Dales Local Plan, www.yorkshiredales.org.uk/yorkshire_dales_local _plan_2006_-_final.pdf [Cyrchwyd Mehefin 11, 2007].
 114. Ystadegau Cenedlaethol (2003), http://www.statistics.gov.uk/census2001 [Cyrchwyd Ebrill 10, 2008].