Y Bwrdd Golygyddol

Rheolir Gwerddon gan Fwrdd Golygyddol sydd ag aelodau yn cynrychioli nifer o sefydliadau addysg uwch Cymru ac ystod o ddisgyblaethau academaidd gwahanol. Mae'r Bwrdd Golygyddol yn cyfarfod unwaith y flwyddyn. Ceir Bwrdd Prosiect hefyd sy'n gyfrifol am weinyddiad Gwerddon o ddydd i ddydd.

Mae aelodau Bwrdd Golygyddol Gwerddon yn cynorthwyo'r golygydd, Dr Anwen Jones, a'r Is-Olygydd, Dr Hywel Griffiths, yn eu gwaith. Dyma grynodeb o strwythur y Bwrdd Golygyddol a dyletswyddau'r aelodau:

 

1. Aelodaeth y Bwrdd Golygyddol

1.1. Fel arfer bydd 10 aelod ar y Bwrdd. Disgwylir y bydd yr aelodau yn cynrychioli ystod eang o bynciau academaidd.

1.2. Bydd aelodau’n gwasanaethu am dymor penodol o bedair blynedd a fydd fel arfer yn dechrau ar 1 Medi ac yn gorffen ar 31 Awst.

1.3. Bydd tymor dau neu dri o’r aelodau’n dod i ben bob blwyddyn.

1.4. Gwneir penodiadau i’r Bwrdd gan y Golygydd mewn trafodaeth â’r Cadeirydd a’r Bwrdd Golygyddol.

1.5. Bydd modd i’r Golygydd wahodd aelodau i gwblhau tymor neu dymhorau ychwanegol.

2. Swyddogion y Bwrdd Golygyddol

Yn arferol:

2.1. Bydd Cadeirydd yn gwasanaethu am dymor penodol o 3 blynedd.

2.2. Bydd modd ailethol Cadeirydd am ail dymor o 3 blynedd.

2.3. Bydd Golygydd yn gwasanaethu am 5 mlynedd gyda hyd at ddau estyniad posibl o 3 blynedd, yn ddibynnol ar gydsyniad y Swyddogion eraill a’r Bwrdd Golygyddol.

2.4. Bydd Is-olygydd yn gwasanaethu am 5 mlynedd gyda hyd at ddau estyniad posibl o 3 blynedd, yn ddibynnol ar gydsyniad y Swyddogion eraill a’r Bwrdd Golygyddol.

2.5. Bydd tymor pob swyddog fel arfer yn dechrau ar 1 Medi ac yn gorffen ar 31 Awst

3. Sylwedyddion

3.1. Bydd modd i’r Golygydd wahodd sylwedyddion i gyfarfodydd y Bwrdd

4. Dyletswyddau aelodau’r Bwrdd Golygyddol

4.1. Mynychu cyfarfodydd y Bwrdd. Disgwylir i aelodau’r Bwrdd fynychu’r holl gyfarfodydd oni cheir rheswm penodol. Gofynnir i aelodau sydd wedi colli dau gyfarfod yn olynol i adael y Bwrdd oni cheir rheswm penodol.

4.2. Rhoi arweiniad ynglŷn â chynnwys y cyfnodolyn. Gallai hyn olygu awgrymu meysydd nad ydynt wedi cael eu cynrychioli yn Gwerddon, ac awgrymu rhifynnau arbennig posibl.

4.3. Annog cyfraniadau i Gwerddon – trwy hybu Gwerddon o fewn eu sefydliadau / meysydd ymchwil. Cydweithio gyda’r Golygydd / Cynorthwyydd Golygyddol wrth gysylltu gyda darlithwyr / myfyrwyr ôl-raddedig er mwyn eu hannog i gyhoeddi eu hymchwil trwy gyfrwng y Gymraeg.

4.4. Arfarnu erthyglau neu awgrymu enwau arfarnwyr posibl yn eu maes.

4.5. Rhannu arferion da a gwybodaeth ynglŷn â chyhoeddi academaidd yn eu maes.

 

I ddarllen mwy am Aelodau Bwrdd Golygyddol Gwerddon, cliciwch ar eu henwau isod:


Dr Paula Roberts

Cadeirydd y Bwrdd Golyddol | Prifysgol Aberystwyth

Dr Anwen Jones

Golygydd | Prifysgol Aberystwyth

Dr Hywel Griffiths

Is-olygydd | Prifysgol Aberystwyth

Dr Sarah Cooper

Prirfysgol Bangor

Dr Gwennan Higham

Prifysgol Abertawe

Dr Rhian Hodges

Prifysgol Bangor

Dr Sioned Vaughan Hughes

Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant

Yr Athro Philip Jonathan

Prifysgol Caerhirfryn

Yr Athro R. Gwynedd Parry

Prifysgol Abertawe

Yr Athro Simon Ward

Prifysgol Caerdydd


Dr Kelly Young

Prifysgol Met Caerdydd