'Amrywiaeth Caleidosgopig': Addysg ddwyieithog yng Nghymru heddiw


'Amrywiaeth Caleidosgopig': Addysg ddwyieithog yng Nghymru heddiw
(‘Kaleidoscopic Variety’: Bilingual education in Wales today)

Bryn Jones

Bilingual education (i.e. Welsh and English) occurs widely in Wales. By now, considerable variation exists in the provision of bilingual education and, as in the case of minority languages in other European regions, bilingual education in Wales is a combination of education in language heritage/ maintenance (1st Language Welsh) and immersion education (2nd Language Welsh). Because the bilingual education throughout Wales is characterised by “kaleidoscopic variation” (Baker 1993:15), teachers use a wide variety of teaching methods and bilingual teaching.

Following interviews / observations at bilingual secondary and primary schools throughout Wales during 2007-2009, this paper will explain the aims and methodology of the research project in question, before moving on to discuss some initial findings. Specific reference is made to purposeful concurrent use of language, as teachers use both languages concurrently during the lesson.

The conclusion is reached that further research is necessary into the 'kaleidoscopic variation' of bilingual educational practice in schools in Wales, as well as the analysis and evaluation of the bilingual teaching modules which were observed.


Reference:

 
 	Bryn Jones, '"Amrywiaeth Caleidosgopig': Addysg ddwyieithog yng Nghymru heddiw'
, Gwerddon, 5, January 2010, 9-26.
  

Keywords

 
  Education, bilingualism, language policy, pedagogy.
  

Bibliography:

 
 	
 1. Baker, C. (1993), ‘Bilingual Education in Wales’, yn European Models of Bilingual EducationH. Baetens Beardsmore (ed.), 7–29, (Clevedon: Multilingual Matters).
 2. Baker, C. (2006), Foundations of Bilingual Education and Bilingualism (Clevedon: Multilingual Matters).
 3. Brentnall, J. (2009), ‘Pobl o leiafrifoedd ethnig yng Nghymru sy’n dysgu iaith ychwanegol’, yn Iaith yn y Gymru Amlieithog, Bwrdd yr Iaith Gymraeg, 1, 25 (Bangor: Trafodion Addysg).
 4. Cenoz. J., a Genesee, F. (1998), Beyond Bilingualism: Multilingualism and Multilingual Education (Clevedon: Multilingual Matters).
 5. Cynulliad Cenedlaethol Cymru (2003), Cyfrifiad Poblogaeth 2001: Y Canlyniadau Cyntaf ar yr Iaith Gymraeg, Bwletin Ystadegol 22/2003 (Caerdydd: Cynulliad Cenedlaethol Cymru).
 6. Estyn (2002), Datblygu llythrennedd deuol: Papur trafod Estyn (Caerdydd: Estyn). www.estyn.gov.uk
 7. García, O. (2009), Bilingual education in the 21st Century: A Global Perspective (Chichester: Wiley-Blackwell).
 8. Gruffudd, H. (2009), Golwg ar drawsieithu (Aberystwyth: Canolfan Astudiaethau Addysg).
 9. Jones, D. (1997), Cyflwyniad i Ddwyieithrwydd (Aberystwyth: Canolfan Astudiaethau Addysg).
 10. Lewis, W. G. (2006), ‘Addysg gynradd Gymraeg: her a chyfle yr unfed ganrif ar hugain’, yn Addysg Cyfrwng Cymraeg a Dwyieithog, Bwrdd yr Iaith Gymraeg, 21-35, (Bangor: Trafodion Addysg).
 11. Lewis, W. G. (2007), ‘Teaching and Learning in Bilingual Situations in Wales Today: an Overview of the main Issues and Considerations’, yn Journal of Education, 5 (1), 21–35 (Mauritius: Mauritius Institution of Education).
 12. Lewis, W. G. (2008), ‘Current challenges in bilingual education in Wales’, yn Multilingualism and Minority Languages: Achievements and challenges in education, AILA Review 21 (2008): 69–86 (Amsterdam: John Benjamins Publishing Company).
 13. Llywodraeth Cynulliad Cymru, (2003), Iaith Pawb: Cynllun Gweithredu Cenedlaethol ar gyfer Cymru Ddwyieithog (Caerdydd: Llywodraeth Cynulliad Cymru).
 14. Llywodraeth Cynulliad Cymru, (2007a), Y Gymraeg yn yr ysgol 2007, Bwletin Ystadegol 63/2007 (Caerdydd: Llywodraeth Cynulliad Cymru). www.cymru.gov.uk/ystadegau
 15. Llywodraeth Cynulliad Cymru, (2007b), Diffinio ysgolion yn ôl y ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg (Caerdydd: Llywodraeth Cynulliad Cymru). www.wales.gov.uk/topics/ educationandskills/publications/guidance/definingschools?lang=cy
 16. Llywodraeth Cynulliad Cymru, (2009), Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg: Ymgynghoriad, Dogfen Ymgynghori Rhif: 067/2009 (Caerdydd: Llywodraeth Cynulliad Cymru). www.wales.gov.uk/docs/dcells/consultation/090507wmscy.pdf
 17. Redknap, C. (2006), ‘Addysg a hyfforddiant cyfrwng Cymraeg a dwyieithog: camau tuag at strategaeth holistaidd’, yn Addysg Cyfrwng Cymraeg a Dwyieithog, Bwrdd yr Iaith Gymraeg, 1–19 (Bangor: Trafodion Addysg).
 18. Roberts, G., a Williams, C. (goln), (2003), Addysg Gymraeg Addysg Gymreig (Bangor: Ysgol Addysg, Prifysgol Cymru).
 19. Williams, C. (2002), Ennill Iaith: Astudiaeth o Sefyllfa Drochi yn 11–16 oed, Trafodion Addysg (Bangor: Ysgol Addysg).
 20. www.rhag.net/index.html (Gwefan Rhieni Dros Addysg Gymraeg).
 21. www.ciltcymru.org.uk (Gwefan CILT Cymru).