Issue 10/11, August 2012


Issue 10/11, August 2012

Golygyddol
(Editorial)

'Un Llef Pedwar Llais': Dylanwad canu corawl ar iechyd a lles yng Nghymru
(One Cry Four Voices: The influence of choral singing on health and welfare in Wales)
Gwawr Ifan

Dewis a’r Dinesydd? Penderfyniadau iechyd a’u goblygiadau ar gyfer datblygu dinasyddiaeth Gymreig
(Choice and the Citizen? Health decisions and their implications for developing a Welsh citizenship)
Dr Myfanwy Davies

Corona'r haul: Astudiaeth o strwythur atmosffer yr haul
(The sun's corona: A study of the structure of the sun's atmosphere)
Dr Huw Morgan

Effaith iaith ar adsefydlu corfforol: Astudiaeth o ddylanwad iaith ar effeithiolrwydd therapi mewn cymuned Gymraeg
(The effect of language on physical rehabilitation: A study of the influence of language on the effectiveness of therapy in a Welsh-speaking community)
Huw Dylan Owen & Steve Morris

'Y Golau a Ddychwel': Cerddoriaeth a dementia yng Nghymru
('The Light shall Return': Music and dementia in Wales)
Nia Davies Williams

'Sŵn yr ymladd ar ein clyw': Cyflwyno’r Rhyfel Mawr yn y Gymraeg
('The noise of the fighting in our ears': Presenting the Great War in Welsh)
Dr Gethin Matthews

Dadansoddiad o ddefnydd athrawon dan hyfforddiant o gyfnewid cod mewn dosbarth uwchradd dwyieithog: Achos o Gymru
(An analysis of the use of code-switching by student teachers in a bilingual Secondary School class: A case from Wales)
Jessica J. Clapham