Current and Previous Editions

Issue 33

October 2021

Here is the latest article

Read More...

Issue 32
March 2021

Editorial
Dr Anwen Jones

Agweddau Athrawon tuag at ADCG: Adolygiad ac Argymhellion ar gyfer y Dyfodol
(‘Teachers' Attitudes towards ADHD: A Review and Recommendations for the Future’)
Charlotte Greenway ac Alison Rees Edwards

Yr Eglwys Gatholig Rufeinig a'r Undeb Ewropeaidd: Crefydd a Llywodraethiant yn yr Unfed Ganrif ar Hugain
(‘The Roman Catholic Church and the European Union: Religion and Governance in the Twenty-first Century’)
Einion Dafydd

Perthnasedd Poen ac Undonedd: Kate Roberts a Ffuglen y 1930au
(‘The Relevance of Pain and Monotony: Kate Roberts and Fiction of the 1930s’)
Jerry Hunter

Adolygiad o Ffynonellau Amgylcheddol Twbercwlosis Buchol (Mycobacterium bovis)
(‘A review of environmental resevoirs of bovine tuberculosis (Mycobacterium bovis)’)
Cennydd Owen Jones, Arwyn Edwards a Hefin Wyn WiilliamsRead More...

Issue 31
October 2020

Editorial

Dr Anwen Jones

 

Y Llwybr tuag at Heddwch Parhaol: John Rawls a’r Athrawiaeth Rhyfel Cyfiawn
(‘The Path to Universal Peace: John Rawls and the Just War Doctrine’)
Huw L. Williams

Gwlad yr Asyn a’r golwg deublyg: diffinio’r ddrama ôl-drefedigaethol Gymreig
(‘Gwlad yr Asyn and double vision: defining the postcolonial Welsh play’)
Wyn Mason

Cyflogadwyedd, cyfrifoldeb,cael digon o’r Gymraeg? Dewisiadau ieithyddol dysgwyr Addysg Bellach
(‘Employability, responsibility, had enough of Welsh? Further Education learners’ linguistic choices’)
Laura Beth Davies

Seduir, seduce, més que dir que han de fer català: Astudiaeth o bolisïau iaith mewn addysg, integreiddio a mewnfudo rhyngwladol yng Nghatalwnia
(‘Seduir, seduce, més que dir que han de fer català: A study of language-in-education policies, integration and international immigration in Catalonia’)
Catrin Wyn Edwards

Egni adnewyddadwy: cyfle i ffermwyr arallgyfeirio mewn amgylchedd busnes heriol?
(‘Renewable energy: an opportunity for farmers to diversify in a challenging business environment?’)
Robert Bowen and Wyn MorrisRead More...

Issue 30
March 2020

Editorial
Dr Hywel Griffiths

Perfformio dinasyddiaeth: Sisters, cynhyrchiad ar y cyd rhwng National Theatre Wales a Junoon Theatre Mumbai
(‘Performing citizenship: Sisters, a joint production between National Theatr Wales and Junoon Theatre Mumbai’)
Anwen Jones

Defnydd hanesyddol a chyfoes o ‘mynd i’ yn y Gymraeg: Astudiaeth o ramadegoli fel newid ieithyddol
(‘Historical and contemporary use of mynd i (go to) in Welsh: A study of grammaticalization as language change’)
Peredur Webb-Davies a Christopher Shank

Gwella gwasanaethau gofal iechyd â chymorth cleifion: Casglu PROMs a PREMs ledled Cymru
(‘Improving healthcare services with patients' help: Collecting PROMs and PREMs throughout Wales’)
Robert Ieuan Palmer, Kathleen Withers, Amanda Willacott and Grace Carolan-Rees

Gogwydd hanesyddol ar astudiaethau cynhyrchu: ail gyfnod cwmni Teliesyn drwy fframweithiau Cottle, Bourdieu a Berne
(‘Historicising production studies: Teliesyn’s second stage through the lenses of Cottle, Bourdieu and Berne’)
Dafydd Sills-JonesRead More...

Issue 29
October 2019

Editorial
Dr Hywel Griffiths

Astudiaeth achos: effaith y cyfryngau digidol ar gynnwys a swyddogaeth O’r Pedwar Gwynt ac Y Stamp
(‘Case study: the impact of digital media on the content and the function of O’r Pedwar Gwynt and Y Stamp’)
Sara Borda Green

O’r ddrama gymdeithasol i’r pasiant: theatr yn y gyfnewidfa ddiwylliannol rhwng Cymru a gogledd-ddwyrain India
(‘From social drama to the pageant: theatre in the cultural exchange between Wales and north-east India’)
Lisa Lewis

‘Mae hergwd cyn bwysiced â hawl’: newid ymddygiad a pholisi’r iaith Gymraeg
(‘“Nudging is as important as the right to use the language”: behaviour change and Welsh language policy’)
Osian Elias a Gwenno Griffith

Theori Cynrychioliad a Hynodion Cyniferydd Symplegol
(‘Representation Theory and Symplectic Quotient Singularities’)
Gwyn BellamyRead More...

Issue 28 - 100th article special issue
March 2019

Editorial
Dr Anwen Jones

Gwerddon: gwyrddlasu anialdir? Rhai sylwadau ar hanes e-gyfnodolyn academaidd Cymraeg
(‘Gwerddon: Greening a desert? Some comments on the history of a Welsh-language e-periodical’)
Aled Gruffydd Jones

‘'Does dim gwadu ar Etifeddiaeth’: Astudiaeth o’r modd yr ymdrinnir ag etifeddiaeth yn Ac Eto Nid Myfi a detholiad o straeon byrion John Gwilym Jones
(‘"’Does dim gwadu ar Etifeddiaeth": A study of how John Gwilym Jones discusses legacy in Ac Eto Nid Myfi and a selection of short stories’)
Gareth Evans-Jones

‘Beth yw’r ots gennyf i am Gymru?’: Astudiaeth o allfudo a dyheadau pobl ifanc o’r bröydd Cymraeg
(‘"Beth yw’r ots gennyf i am Gymru?": The out-migration and aspirations of young people from the Welsh heartlands’)
Lowri Cunnington Wynn

Datblygiad cystrawen y rhifolion yn y Gymraeg
(‘The development of the syntax of numerals in Welsh’)
David Willis

 Read More...

Issue 27
October 2018

Editorial
Dr Anwen Jones

Y Gors: archwilio’r ffin rhwng awduraeth a chyfranogiad yn y ffilm ddogfen
(‘Y Gors [The Bog]: examining the boundary between authorship and contribution in documentary film’)
Dafydd Sills-Jones and Anne Marie Carty

Rhododendron ponticum: Hanes ei gyflwyno a’i ymlediad yng Nghymru, y bygythiad i fioamrywiaeth a’r dyfodol
(‘The invasive plant Rhododendron ponticum L.: Its introduction and establishment in Wales, the threat to biodiversity and the future’)
Gruffydd Jones, John Scullion, Ana Winters, Rhys Owen, John Ratcliffe, Doug Oliver, and Dylan Gwynn-Jones

Astudiaeth o ganfyddiadau tiwtoriaid Cymraeg i Oedolion o anawsterau ynganu ymhlith dysgwyr yr iaith
(‘A study of tutors’ perspectives on learners’ pronunciation difficulties in the Welsh for Adults sector’)
Iwan Wyn Rees and Jonathan Morris

‘Beth os mai hon yw Armagedon?’: Crefydd a’r Wasg Gymreig yn y Rhyfel Byd Cyntaf
(‘"What if this is Armageddon?": Religion and the Welsh Press in the First World War’)
Meilyr PowelRead More...

Issue 26 (The Early Years)
March 2018

Editorial
Dr Anwen Jones

Guest Editor's Foreword
Gwenllian Lansdown Davies

Darpariaeth Gymraeg i blant ifanc: hanes a heriau datblygiad addysg feithrin yng Nghymru
('Welsh language provision for young children: landmarks and challenges in the development of nursery education in Wales')
Siân Wyn Siencyn

Y Gymraeg yn y Cyfnod Sylfaen
('Welsh in the Foundation Phase')
Mirain Rhys

Pan fo addysgwyr yn ddysgwyr – safbwyntiau ar hyder ymarferwyr ail iaith i gefnogi ‘Datblygu’r Gymraeg’ fel ail iaith yn y Cyfnod Sylfaen
('Teachers as learners – perspectives on second language practitioners’ confidence in supporting Welsh Language Development as a second language in the Foundation Phase')
Prysor Davies ac Emily ParryRead More...

Issue 25
October 2017

Editorial
Dr Anwen Jones

Anifeiliaid ymledol a’u heffeithiau ar ecosystemau dŵr croyw Prydain
(Invasive animals and their effects on British freshwater ecosystems)
John Rhidian Thomas & Siân W. Griffiths

Dadansoddiad o berfformiad lampau electroymoleuol printiedig ar is-haen ddi-draidd
(’Understanding performance deficiencies in printed thick film EL lamps on paper’)
Eifion Jewell, Tim Claypole & David Gethin

‘Cystadlaethau cof’, naratif a hanes yn Amgueddfa Heimat Wehlau: Negodi hanes a chof cymhleth yr Almaen yn yr ugeinfed ganrif
(‘“Memory Contests”, narrative and history in Wehlau’s Heimatmuseum: Negotiating the complicated history and memory of Germany’s twentieth century)
Arddun Hedydd Arwyn

Y Sgrym: Cyfiawnder a Chyfrifoldeb
(’The Scrum: Justice and Responsibility’)
Carwyn Jones & Neil HennessyRead More...

Issue 24
August 2017

Editorial
Dr Anwen Jones

Syr Siôn Prys: Canoloeswr ynteu Dyneiddiwr?
('Sir John Prise: Mediaevalist or Humanist?')
Ceri Davies

Dadymdroelliad y modwlws cymhlyg mewn glud-elastigedd llinol
('Deconvolution of the complex modulus in linear viscoelasticity')
A. Russell Davies

Y ddeilen hon: natur, tarddiadau a phwrpas lliwiau dail
('This leaf: the nature, origins and purposes of leaf colours')
Helen Ougham a Howard Thomas

Yr Ymateb Cynnar i Astudiaeth Saunders Lewis, Williams Pantycelyn
('The early response to Williams Pantycelyn by Saunders Lewis')
D. Densil Morgan

Y werin a’r byddigions: Gwaed yr Uchelwyr a diwylliant llên troad y ganrif
('Ancient gentry and the modern nation: Gwaed yr Uchelwyr read in the light of anglophone Welsh fiction of the Cymru Fydd period')
M. Wynn Thomas

Lewis Edwards a Brad y Dysgedigion
('Lewis Edwards and the "trahison des clercs"')
Ioan WilliamsRead More...

Issue 23
March 2017

Editorial
Dr Anwen Jones

Effaith defnyddio Cofion Cyfieithu ar y broses gyfieithu: Ymdrech a chynhyrchiant wrth gyfieithu i’r Gymraeg
(‘The effect of Translation Memories on the translation process: Effort and productivity in Welsh translation’)
Ben Screen

Canu i’r Cof: Effeithiau prosiect Singing for the Brain ar gof ac ansawdd bywyd pobl sydd â dementia yng ngogledd Cymru
(‘Music for the Memory: The effects of the Singing for the Brain project on memory and the quality of life of people with dementia in north Wales’)
Nia Davies-Williams

Y Seren yn y Groes: effaith deddfau imperialaidd cynnar Rhufain ar y berthynas rhwng yr Eglwys a’r Iddewon
(‘The Star in the Cross: the effect of the early imperial laws of Rome on the relationship between the Church and the Jews’)
Gareth Evans-Jones

‘Byd newydd ymha un y preswylia cyfiawnder': Gweledigaeth Morgan John Rhys (1760–1804)
(‘“A new world where justice dwells”: Morgan John Rhys’ (1760–1804) vision’)
Cynan LlwydRead More...

Issue 22
October 22

Editorial
Dr Anwen Jones

Papurau bro cynnar gogledd Cymru a cherddoriaeth roc Gymraeg
('Early community newspapers in north Wales and Welsh-language rock music')
Dr Craig Owen Jones

Effaith amlder iaith yn y cartref ar wybodaeth oedolion o’r system o greu enwau lluosog yn y Gymraeg
(‘The effects of language frequency on adults knowledge of the Welsh plural system’)
Hanna Binks a’r Athro Enlli Thomas

“Dim Sôn am Dduw na Dyn”: Ar drywydd yr “U Ogleddol” yng nghanolbarth Cymru
(‘“No Mention of a Duw or a Dyn”: Investigating the “Northern U” vowel in mid-Wales’)
Dr Iwan Wyn Rees

Cynllunio “Laser Tonfedd Ddeuol”
(‘Design of a “Dual Wavelength Laser”’)
Daniel Roberts a Dr Iestyn PierceRead More...

Issue 21 (Philosophy)
April 2016

Rhagair y golygydd gwâdd
(Guest editor's foreword)
Huw L. Williams

Efrydiau Athronyddol: etifeddiaeth y dylid ei thrysori
(‘Efrydiau Athronyddol (Philosophical Studies): a heritage that should be treasured’)
Yr Athro Steven Edwards

Troi Dalen “Arall”: Ail-ddehongli’r berthynas rhwng cymunedau Cymraeg a Saesneg de Cymru mewn dwy nofel ddiweddar yng ngoleuni ffigwr yr “arall”
(‘Turning an-“Other” Page: Re-interpreting the relationship between south Wales’s Welsh- and English-speaking communities in two recent novels in light of the figure of the “other”’)
Dr Lisa Sheppard

Moeseg Cyfraith Naturiol Johannes Duns Scotus: a oes ganddi gysylltiadau “Cymreig”?
(‘The Natural Law Ethics of John Duns Scotus: does it have ‘Welsh’ connections?’)
Dr Carys Moseley

Ystyriaeth feirniadol o arwyddocâd moesegol chwaraeon rhyngwladol
(‘A critical evaluation of the morality of international sport’)
Dr Hywel Iorwerth a’r Athro Carwyn JonesRead More...

Issue 20
October 2015

Golygyddol
(Editorial)

Ynni adnewyddadwy cymunedol: adolygiad o’r sefyllfa bresennol a phosibiliadau’r sector unigryw hwn
Renewable community energy: A review of the current situation and future possibilities of this unique sector)
Sioned Haf

Rhaniad arwynebedd lleiaf silindr yn dair rhan
(Least area partition of a cylinder into three parts)
Dr Tudur Davies, Lee Garratt & Prof Simon Cox

Canfyddiadau athrawon Addysg Gorfforol ynghylch Addysg Gorfforol o ansawdd uchel o fewn ysgolion cyfrwng Cymraeg yn ne Cymru
(Physical Education teachers’ perceptions of high-quality Physical Education in Welsh-medium schools across south Wales)
Lowri Edwards, Dr Anna Bryant & Dr Anwen Mair Jones

Rôl bôn-gelloedd yn adfer meinwe cardiaidd: gwerthuso triniaethau ac adnabod risg
(The role of stem cells in cardiac tissue regeneration: evaluating treatments and identifying risk)
Revd Dr Noel DaviesRead More...

Issue 19
April 2015

Golygyddol
(Editorial)

Mwslemiaid yn y Gymru wledig: datgysylltiad, ffydd a pherthyn
(Muslims in Rural Wales: disconnection, faith and belonging)
Dr Rhys Dafydd Jones

Ffenomenoleg Dibyniaeth: profiad cyn-chwaraewr pêl-droed’
(The Phenomenology of Addiction: a former professional footballer’s experience)
Professor Carwyn Jones

Tyrfedd yng ngwynt yr Haul
(Turbulence in the solar wind)
Dr Owen Wyn Roberts, Dr Xing Li and Professor Bo LiRead More...

Issue 18 (Special Issue: The Sciences)
September 2014

Golygyddol
(Editorial)

Ehangiad ardaloedd bywiog o'r Haul i'r gofod
(The expansion of solar active regions into space)
Dr Huw Morgan

Model amldonfedd i ddelweddu a dadansoddi meysydd magnetig yng nghorona'r Haul
(A multiwavelength model to visualise and analyse magnetic fields in the solar corona)
Jeff Smith

Seiliau seicolegol darllen yn rhugl: adolygiad
(The psychological foundations of reading fluency: a review)
Dr Manon Jones

Etifeddiaeth cloddio am lo ym maes glo de Cymru: llygredd dŵr ac opsiynau i'w leihau
(The legacy of coal mining in the south Wales coalfield: water contamination and remedial options)
Nia Blackwell, William. T. Perkins ac Arwyn EdwardsRead More...

Issue 17 (Special Issue: "Trwy Ddulliau Chwyldro")
March 2014

Golygyddol
(Editorial)

Rhagair
(Foreword)
Dr Huw Lewis, Special Issue Coordinator

Cynan, Y Sefydliad a Chwyldro’r 1960au
(Cynan, The Establishment and the 1960s’ Revolution)
Professor Gerwyn Wiliams

Heddwch Salem? Astudiaeth o bortread Cliff McLucas o Cynog Dafis
(Salem’s Peace? A close reading of Cliff McLucas’s portrait of Cynog Dafis)
Dr Rowan O’Neill

Cloriannu Cymdeithasiaeth: Syniadaeth wleidyddol Cymdeithas yr Iaith Gymraeg
(Evaluating Cymdeithasiaeth: the political ideas of Cymdeithas yr Iaith Gymraeg)
Sel WilliamsRead More...

Issue 16
October 2013

Golygyddol
(Editorial)

Brwydr Iaith, Brwydro Iaith: Terminoleg y byd pop Cymraeg fel dull protestio yn y 1960au a’r 1970au
(A Battle for Language, Language Battles: Terminology of the Welsh pop world in the 1960s and 1970s)
Craig Owen Jones

Iechyd a newidiadau ffordd o fyw sy’n gysylltiedig ag oedran mewn ardaloedd gwledig: y pwyslais ar bryderon cyfredol yng Nghymru
(Health and lifestyle changes associated with ageing in rural communities: the emphasis on current concerns in Wales)
Ffion Curtis, E. J. Oliver, A. W. Jones, S. Rice & R. Thatcher

Gwersi o Ogledd Iwerddon: Awdurdodaeth Gymreig a dyfodol addysg gyfreithiol yng Nghymru
(Lessons from Northern Ireland: A Welsh jurisdiction and the future of legal education in Wales)
Osian Rees & Huw Pritchard

Cynllun Llywodraeth Cymru i gyflwyno system caniatâd tybiedig ar gyfer rhoi organau
(The Welsh Government’s plan to introduce a system of presumed consent for organ donation)
Rhys ap GwentRead More...

Issue 15 (Special Issue: Modern Languages)
July 2013

Golygyddol
(Editorial)

Rhagair
(Foreword)
Dr Sophie Smith & Dr Kathryn Jones, Special Issue Coordinators

Iaith a hunaniaeth yng ngwaith Grazia Deledda
(Identity and language in the works of Grazia Deledda)
Dr Rhianedd Jewell

Ailddiffinio cyfeillgarwch yn nofel Michael Roes Geschichte der Freundschaft (2010)
(The History of Friendship in Michael Roes' Geschichte der Freundschaft (2010))
Seiriol Dafydd

Chwilio am oddrychedd yn L'Homme rompu gan Tahar Ben Jelloun
(Searching for subjectivity in Tahar Ben Jelloun's L'Homme rompu)
Dr Sophie Smith

Egwyddor a phropaganda: cyfundrefn Franco a Chôr y Rhos
(Principle and propaganda: the Franco regime and the Rhos Choir)
Dr Siân EdwardsRead More...

Issue 14
April 2013

Golygyddol
(Editorial)

Iechyd ac iachawdwriaeth: meddygaeth, y corff a’r drefn foesol ym Mengâl drefedigaethol 1840-1935
(Health and salvation: medicine, the body and the moral order in colonial Bengal 1840-1935)
Professor Aled Gruffydd Jones

“Ar y brig unwaith eto”: siartiau pop iaith Gymraeg cynnar
(“At the top once again”: early Welsh language pop charts)
Dr Craig Owen Jones

Gweithdrefnau cyfieithu’r Ganolfan Gyfieithu ar gyfer cyrff yr UE a’u perthnasedd i Gymru
(The translation procedures of the Translation Centre for the bodies of the EU and their relevance to Wales)
Gareth WatkinsRead More...

Issue 13 (Special Issue: The Sciences)
February 2013

Golygyddol
(Editorial)

Sicrhau argaeledd cynnyrch cilgnowyr o’r ansawdd gorau mewn modd effeithlon
(Ensuring future availability of ruminant products of the highest quality)
Dr Sharon Huws et al.

A yw peptidau bach yn ffynhonnell maeth i briddoedd a phlanhigion yr Antarctig forwrol?
(Are small peptides a nutrition source for plant and micro-organisms in the maritime Antarctic?)
Dr Paula Roberts

Ecoleg unigryw Ophelia bicornis, Savigny (Polychaeta)
(The unique ecology of Ophelia bicornis, Savigny (Polychaeta))
Dr Tegwyn Harris

Pwysigrwydd llofnod cemegol lludw folcanig o Wlad yr Iâ: Teffra “Grákolla” o losgfynydd Torfajökull
(The importance of chemical fingerprinting for Icelandic volcanic ash: The Grákolla tephra, Torfajökull volcano)
Dr Rhian MearaRead More...

Issue 12 December 2012

Golygyddol
(Editorial)

Sbwriel ar heolydd bach Cymru: Astudiaeth achos Penisa’r Waun
(Litter on rural Welsh roads: A Penisa’r Waun case study)
Gareth Clubb

Astudiaeth gychwynnol o wallau iaith llafar dysgwyr Cymraeg i oedolion profiadol
(A pilot study of the speech errors of candidates of the WJEC Use of Welsh examinations)
Phyl Brake

Darogan cyfraniadau rhewlifoedd olaf Eryri i gylchredoedd carbon Cyfnod y Dryas Diweddaraf ar sail modelau amrwd o ecosystemau rhewlifol y cyfnod hwyr-rewlifol
(Predicting contributions by the last glaciers of Eryri (Snowdonia) to Younger Dryas carbon cycling on the basis of numerical models of late-glacial ecosystems)
Dr Arwyn Edwards

“Meiddio Byw”: Agwedd y Llenor at Fywyd yng Ngohebiaeth George Sand, Gustave Flaubert, Kate Roberts a Saunders Lewis
(“Daring to live": Work-life balance in the letters of George Sand and Gustave Flaubert, Kate Roberts and Saunders Lewis)
Dr Manon MathiasRead More...

Issue 10/11, August 2012

Golygyddol
(Editorial)

'Un Llef Pedwar Llais': Dylanwad canu corawl ar iechyd a lles yng Nghymru
(One Cry Four Voices: The influence of choral singing on health and welfare in Wales)
Gwawr Ifan

Dewis a’r Dinesydd? Penderfyniadau iechyd a’u goblygiadau ar gyfer datblygu dinasyddiaeth Gymreig
(Choice and the Citizen? Health decisions and their implications for developing a Welsh citizenship)
Dr Myfanwy Davies

Corona'r haul: Astudiaeth o strwythur atmosffer yr haul
(The sun's corona: A study of the structure of the sun's atmosphere)
Dr Huw Morgan

Effaith iaith ar adsefydlu corfforol: Astudiaeth o ddylanwad iaith ar effeithiolrwydd therapi mewn cymuned Gymraeg
(The effect of language on physical rehabilitation: A study of the influence of language on the effectiveness of therapy in a Welsh-speaking community)
Huw Dylan Owen & Steve Morris

'Y Golau a Ddychwel': Cerddoriaeth a dementia yng Nghymru
('The Light shall Return': Music and dementia in Wales)
Nia Davies Williams

'Sŵn yr ymladd ar ein clyw': Cyflwyno’r Rhyfel Mawr yn y Gymraeg
('The noise of the fighting in our ears': Presenting the Great War in Welsh)
Dr Gethin Matthews

Dadansoddiad o ddefnydd athrawon dan hyfforddiant o gyfnewid cod mewn dosbarth uwchradd dwyieithog: Achos o Gymru
(An analysis of the use of code-switching by student teachers in a bilingual Secondary School class: A case from Wales)
Jessica J. ClaphamRead More...

Issue 9, December 2011

Rheithgorau Dwyieithog: Penbleth Geltaidd?
(Bilingual Juries: A Celtic Dilemma?)
Professor R. Gwynedd Parry

Llais y dysgwr: Profiadau oedolion sydd yn dysgu Cymraeg yng ngogledd Cymru
(The learner's voice: The experiences of adults learning Welsh in north Wales)
Hunydd Andrews

'Ar wasgar hyd y fro': Arbrawf mewn darllen rhyngddisgyblaethol
('Ar wasgar hyd y fro': An experiment in inter-disciplinary reading)
Dr T. Robin Chapman & Dr Dafydd Sills-JonesRead More...

Issue 8, July 2011

Yr iaith Gymraeg fel model ar gyfer torri'r cylch diffyg defnydd mewn cyd-destun ieithoedd lleifrifol
(The Welsh language as a model for breaking the lack of use cycle within the context of minority languages)
Dr Catrin Fflur Huws

Trafodaeth feirniadol o gyfraniad defnyddwyr gwasanaeth at addysg gwaith cymdeithasol yng Nghymru
(A critical discussion on the contribution of service users to social work education in Wales)
Dr Sally Baker, Hefin Gwilym & Dr Brian J. Brown

Cymru, cenedligrwydd a theatr genedlaethol: Dilyn y gwys neu dorri cwys newydd?
(Wales, nationality and national theatre: Following suit or breaking new ground?)
Dr Anwen JonesRead More...

Issue 7, January 2011

Amrywio ieithyddol ymhlith siaradwyr Cymraeg Treorci ar ddiwedd y saithdegau
(Linguistic variation amongst Welsh speakers in Treorchy at the end of the seventies)
Phylip Brake

Pleidiau cenedlaetholgar lleiafrifol ac ymaddasu i ddatganoli: Astudiaeth gymharol o Blaid Cymru a'r Bloque Nacionalista Galego
(Minority nationalist parties and their adaption to devolution: A comparative study of Plaid Cymru and the Bloque Nacionalista Galego)
Dr Anwen Elias

Addysg ddwyieithog yn yr unfed ganrif ar hugain: Adolygu'r cyd-destun rhyngwladol
(Bilingual education in the twenty-first century: A review of the international context)
Dr W. Gwyn LewisRead More...

Issue 6, July 2010

'Tua'r goleuni': Rhesymau rhieni dros ddewis addysg Gymraeg i'w plant yng Nghwm Rhymni
(‘Towards the light’: Parents’ reasons for choosing Welsh education for their children in Cwm Rhymni)
Dr Rhian Siân Hodges

Hinsawdd hanesyddol: Potensial ffynonellau dogfennol Cymru
(Historical climate: The potential of Wales’s documentary sources)
Cerys Jones et al.

Y Gymraeg yn amod cyflogaeth: Cam derbyniol o safbwynt rhyddfrydol?
(Welsh as a job requirement: An acceptable step from a liberal perspective?)
Dr Huw LewisRead More...

Issue 5, January 2010

'Amrywiaeth Caleidosgopig': Addysg ddwyieithog yng Nghymru heddiw
('Kaleidoscopic Variety’: Bilingual education in Wales today)
Bryn Jones

Llywodraeth ranbarthol a chymdeithas sifil yng Nghymru a Chatalwnia
(Regional government and civil society in Wales and Catalonia)
Dr Elin Royles

Golwg ar ganeuon serch Iolo Morganwg, gyda sylw arbennig i’r 'Ferch o’r Scerr'
(The love-songs of Iolo Morganwg, with particular reference to ‘Y Ferch o'r Scerr’ (‘The Lady of Sker’))
Leila SalisburyRead More...

Issue 4, July 2009

Y Wladfa: Gwladychu heb drefedigaethu?
(Y Wladfa: Settlement without colonisation?)
Dr Geraldine Lublin

Woyzeck Büchner, Peter Szondi ac argyfwng y ddrama
(Woyzeck Büchner, Peter Szondi and the crisis of drama)
Dr Myfanwy Miles Jones

Ymateb ffydd i wyddoniaeth gyfoes
(Faith’s reaction to modern science)
Dr Noel A. DaviesRead More...

Issue 3, May 2008

Golygyddol
(Editorial) 

Codi pontydd Cymru
(Building Wales's bridges)
Professor Ben Barr

Geomorffeg afonol Cymru: Heddiw, ddoe ac yfory
(The geomorphology of Wales’s rivers: Today, yesterday and tomorrow)
Hywel Meilyr Griffiths

Siarad iaith yr aelwyd pan fo’r aelwyd yn anfforddiadwy
(Speaking the language of the hearth when the hearth is unaffordable)
Catrin Fflur Huws

Effaith newidiadau diweddar ar hynodrwydd ieithyddol y Gymraeg
(The effect of recent changes on the linguistic uniqueness of Welsh)
John D. PhillipsRead More...

Issue 2, October 2007

Golygyddol
(Editorial) 

Cân o Gyfarch i Gwerddon ganElin ap Hywel
(A Song of Greeting for Gwerddon by Elin ap Hywel)

Goblygiadau newid ym mhroffeil oedran siaradwyr Cymraeg
(Implications of changes in the age profiles of Welsh speakers)
Dr Hywel Jones

Llif yr atmosffer drydanol dros begwn y gogledd
(The flow of ionised atmosphere over the north pole)
Dr Eleri Pryse

Annie Ellis ‘Cwrt Mawr’, Canorion Aberystwyth a chanu traddodiadol Cymru
(Annie Ellis ‘Cwrt Mawr’, the Aberystwyth Canorion Society and traditional folksong in Wales)
Wyn Thomas

Ideoleg ac estheteg yn y mudiad drama
(Ideology and aesthetics in the drama movement)
Professor Ioan WilliamsRead More...

Issue 1, April 2007

Golygyddol
(Editorial)

Rhagair gan Yr Arglwydd Dafydd Elis-Thomas
(Forword by Lord Dafydd Elis-Thomas)

D.J. a fi
(D.J. and I)
Professor Mike Pearson

Llais y genhades Gymreig, 1887–1930
(The voice of Welsh missionary women, 1887–1930)
Gwennan Schiavone

Dinasyddiaeth, Bwrdd yr Iaith, a marchnata’r Gymraeg
(Citizenship, the Welsh Language Board, and marketing the Welsh language)
Dr Diarmait Mac Giolla Chríost

Natur prosesau caffael iaith gan blant: Marcio cenedl enwau yn y Gymraeg
(The nature of language acquisition processes in children: Marking grammatical gender in Welsh)
Dr Enlli ThomasRead More...