Addysg ddwyieithog yn yr unfed ganrif ar hugain: Adolygu'r cyd-destun rhyngwladol


Addysg ddwyieithog yn yr unfed ganrif ar hugain: Adolygu'r cyd-destun rhyngwladol
W. Gwyn Lewis

Wrth gyhoeddi ei Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg yn Ebrill 2010, nododd Llywodraeth Cynulliad Cymru bod y system addysg Gymraeg wedi chwarae rôl arweiniol ym maes addysg ddwyieithog ledled Ewrop a’r byd yn ystod yr hanner can mlynedd diwethaf. Wrth i’r gyfundrefn ddatblygu yn sgîl y cynnydd yn niferoedd y disgyblion sy’n dymuno addysg ddwyieithog yng Nghymru, pwysleisir ei bod yn hanfodol i ni gadw golwg ar y patrymau a’r modelau sydd ar gael mewn cymunedau dwyieithog eraill sy’n llwyddo i integreiddio dwyieithrwydd neu amlieithrwydd yn eu darpariaeth er mwyn i ni ddeall eu perthnasedd i’n sefyllfa benodol ni yng Nghymru. Mae’r erthygl hon yn bwrw golwg dros y datblygiadau diweddaraf ym maes addysg ddwyieithog ar y llwyfan rhyngwladol gan ystyried beth yw’r prif negeseuon sy’n eu hamlygu eu hunain wrth i addysg o’r fath barhau i ddatblygu i ateb anghenion disgyblion mewn cymunedau dwyieithog ac amlieithog ledled y byd yn yr unfed ganrif ar hugain.


Cyfeiriad:

 
 	W. Gwyn Lewis, 'Addysg ddwyieithog yn yr unfed ganrif ar hugain: Adolygu'r cyd-destun rhyngwladol', Gwerddon, 7, Ionawr 2011, 66-88.
  

Allweddeiriau

 
  Addysg ddwyieithog, addysg, polisi cymharol, rhyngwladol.
  

Ffynonellau:

 
 	
 1. Anderson, J. (2008), ‘Towards integrated second language teaching pedagogy for foreign and community/heritage languages in multilingual Britain’, Language Learning Journal, 36, 79-89.
 2. Arnau, J. (1997), ‘Immersion Education in Catalonia’, yn J. Cummins a D. Corson (gol.), Bilingual Education, Cyfrol 5, Encyclopedia of Language and Education (Kluwer, Dordrecht).
 3. Baker, C. (1993), ‘Bilingual Education in Wales’, yn Hugo Baetens Beardmore (gol.), European Models of Bilingual Education, (Clevedon: Multilingual Matters).
 4. Baker, C. (2000), The Care and Education of Young Bilinguals: An Introduction for Professionals (Clevedon: Multilingual Matters).
 5. Baker, C. (2003a), ‘Biliteracy and Transliteracy in Wales: Language Planning and the Welsh National Curriculum’, yn N. H. Hornberger (gol.), Continua of Biliteracy: An Ecological Framework for Educational Policy, Research and Practice in Multilingual Settings, 71−90, (Clevedon: Multilingual Matters).
 6. Baker, C. (2003b), ‘Education as a Site of Language Contact’, Annual Review of Applied Linguistics, 23, 95−112. http://journals.cambridge.org/action/displayFulltext?type=1&fid=147920&jid=APL&volumeI d=23&issueId=-1&aid=147919
 7. Baker, C. (2006), Foundations of Bilingual Education and Bilingualism, pedwerydd argraffiad (Clevedon: Multilingual Matters).
 8. Baker, C. (2008), Postlude, yn Multilingualism and Minority Languages: Achievements and Challenges in Education, AILA Review 21, Jasone Cenoz a Durk Gorter (goln), (Amsterdam: John Benjamins Publishing Company).
 9. Baker, C. (2010), ‘Increasing Bilingualism in Bilingual Education’, yn D. Morris (gol.), Welsh in the Twenty-First Century, 61−79, (Caerdydd: Gwasg Prifysgol Cymru).
 10. Brentnall, J. (2009), ‘Cwricwlwm Cenedlaethol 2008 a datblygu iaith ychwanegol’, yn Trafodion Addysg: Iaith yn y Gymru Amlieithog, H. Gareth F. Roberts a W. Gwyn Lewis (goln), 25−46 (Bangor: Coleg Addysg a Dysgu Gydol Oes).
 11. Cameron, L., Moon, J., a Bygate, M. (1996), ‘Language Development of Bilingual Pupils in the Mainstream: How do Pupils and Teachers Use Language?’ yn Language and Education, 10(4), 221−36.
 12. Camilleri, A. (1996), ‘Language Values and Identities: Code Switching in Secondary Classrooms in Malta’, Linguistics and Education, 8(1), 85−103.
 13. Cenoz, J., a Gorter, D. (gol.) (2008), Multilingualism and Minority Languages, AILA Review 21 (Amsterdam: John Benjamins Publishing Company).
 14. Coyle, D. (2007), ‘Content and Language Integrated Learning: Towards a connected research agenda for CLIL pedagogies’, International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 10(5), 543−62.
 15. Coyle, D. (2008), ‘CLIL: a pedagogical approach from the European perspective’, yn N. Van Deusen-Scholl a N. H. Hornberger (goln), Encyclopedia of Language and Education, 2nd Edition, Volume 4: Second and Foreign Language Education (Efrog Newydd: Springer).
 16. Coyle, D., a Baetens Beardsmore, H. (gol.) (2007), ‘Research on Content and Language Integrated Learning (CLIL)’, Rhifyn arbennig o International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 10(5), 541−701.
 17. Creese, A., a Blackledge, A. (2010), ‘Translanguaging in the Bilingual Classroom: A Pedagogy for Learning and Teaching?’, The Modern Language Journal, 94 (i), 103−15.
 18. Cummins, J. (2000), Language, Power and Pedagogy: Bilingual Children in the Crossfire (Clevedon: Multilingual Matters).
 19. Cummins, J. (2008a), Rhagair, yn Multilingualism and Minority Languages: Achievements and Challenges in Education, AILA Review 21, Jasone Cenoz a Durk Gorter (goln) (Amsterdam: John Benjamins Publishing Company).
 20. Cummins, J. (2008b), ‘Teaching for transfer: Challenging the two solitudes assumption in bilingual education’, yn J. Cummins a N.H. Hornberger (goln), Encyclopedia of language and education, Cyfrol 5, Bilingual education, ail argraffiad, 65−75 (Boston: Springer Science+Business Media).
 21. Davison, C. (1990), ‘When Nature Needs Some Help: The Natural Learning Approach and the Teaching of ESL in the Primary School’, Journal of ACTA, 1(1), 16−18.
 22. De Courcy, M. (2002), Learners’ Experiences of Immersion Education: Case Studies of French and Chinese (Clevedon: Multilingual Matters).
 23. ESCalate (2002), Addysgu dwyieithog mewn cyrsiau HAGA (Bangor: Prifysgol Cymru).
 24. Estyn (2002), Datblygu llythrennedd deuol: Papur Trafod Estyn (Caerdydd: Estyn).
 25. Estyn (2005), Adroddiad ar Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf (Caerdydd: Estyn).
 26. Eurydice (2006), Content and language integrated learning (CLIL) at school in Europe (Brussels: Eurydice).
 27. Fathman, A. K., Quinn, M. E., a Kessler, C. (1992), ‘Teaching science to English learners, grades 4−8’, NCBE Program Information Guide Series, Rhif 11 (http://ncela.gwu.edu/pubs/ pigs/pig11.htm).
 28. Fortune, T. W., Tedick, D. J. a Walker, C. L. (2008), ‘Integrated Language and Content Teaching: Insights from the Immersion Classroom’, ynT.W. Fortune and D. J. Tedick (goln,) Pathways to Multilingualism: Evolving Perspectives on Immersion Education (Clevedon: Multilingual Matters), 71−96.
 29. Gabriele, A., Troseth, E., Martohardjono, G. et al. (2009), ‘Emergent literacy skills in bilingual children: evidence for the role of L1 syntactic comprehension’, International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 1−15.
 30. Gajo, L. (2007), ‘Linguistic Knowledge and Subject Knowledge: How Does Bilingualism Contribute to Subject Development?’, International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 10(5), 563−81.
 31. García, O. (1993), ‘Understanding the Societal Role of the Teacher in Transitional Bilingual Education Classrooms: Lessons from Sociology of Language’, yn K. Zondag (gol.), Bilingual Education in Friesland: Facts and Prospects (Leeuwarden: Gemeenschappelijk Centrum voor Onderwijsbegeleiding), 25−37.
 32. García, O. (2009a), Bilingual Education in the 21st Century: A Global Perspective (Chichester: Wiley-Blackwell).
 33. García, O. (2009b), ‘Education, multilingualism and translanguaging in the 21st century’, yn A. K. Mohanty, M. Panda, R. Phillipson, a T. Skutnabb-Kangas (goln), Multilingual education for social justice: globalising the local (New Delhi: Orient Blackswan).
 34. Genesee, F. (1983), ‘Bilingual Education of Majority-Language Children: The Immersion Experiments in Review’, Applied Psycholinguistics, 4, 1−46.
 35. Genesee, F. (1984), ‘Historical and Theoretical Foundations of Immersion Education’, yn California State Department of Education, Studies on Immersion Education: A Collection for United States Educators (California: California State Department of Education).
 36. Genesee, F. (1987), Learning Through Two Languages (Cambridge MA: Newbury House).
 37. Genesee, F., a Gándara, P. (1999), ‘Bilingual Education Programs: A Cross National Perspective’, Journal of Social Issues, 55(4), 665−85.
 38. González, G., a Maez, L. F. (1980), ‘To Switch or Not to Switch: The Role of Code-Switching in the Elementary Bilingual Classroom’, yn R. V. Padilla (gol.), Theory in Bilingual Education: Ethnoperspectives in Bilingual Education Research, cyfrol. ii (Ypsilanti, MI: US Department of Foreign Languages and Bilingual Studies, Bilingual Programs),  125−35.
 39. Gruffudd, H. (2009), Golwg ar drawsieithu (Aberystwyth: Canolfan Astudiaethau Addysg).
 40. Harley, B., a Swain, M. (1984), ‘The Interlanguage of Immersion Students and its Implications for Second Language Teaching’, yn A. Davies, C. Criper, ac A. Howatt (gol.), Interlanguage (Caeredin: Edinburgh University Press), 291−311.
 41. Harmon, J. M., Hedrick, W. B., a Wood, K. D. (2005), ‘Research on vocabulary instruction in the content areas: Implications for struggling readers’, yn Reading & Writing Quarterly, 21, 261−80.
 42. Hickey, T. (1997), Early Immersion Education in Ireland: Na Naíonraí (Dulyn: Instituid Teangeolaiochta Eireann).
 43. Jacobson, R. (1983), ‘Can two languages be acquired concurrently ? Recent developments in bilingual methodology’, yn H. B. Altman a M. McClure (goln), Dimensions: Language 1982 (Louisville: University of Louisville Press), 110−31.
 44. Jacobson, R. (1990), ‘Allocating two languages as a key feature of a bilingual methodology’, yn R. Jacobson a C. Faltis (goln), Language Distribution Issues in Bilingual Schooling (Clevedon: Multilingual Matters).
 45. Johnstone, R. (2002), Immersion in a Second or Additional Language at School: A Review of the International Research (Stirling: Scottish Centre for Information on Language Teaching) (http://www.scilt.stir.ac.uk/pubs.htm#067).
 46. Jones, B. (2010), ‘Amrywiaeth caleidosgopig: addysg ddwyieithog yng Nghymru heddiw’, Gwerddon, 5 (www.gwerddon.org/5_amrywiaeth_caleidosgopig-90.aspx).
 47. Jones, G. M. (1997), ‘Immersion Programs in Brunei’, yn J. Cummins a D. Corson (goln), Bilingual Education, Cyfrol 5, Encyclopedia of Language and Education, (Dordrecht: Kluwer).
 48. Kenner, C., Gregory, E., Ruby, M., et al. (2008), ‘Bilingual Learning for Second and Third Generation Children’, Language, Culture and Curriculum, 21 (2), 120−37.
 49. Lasagabaster, D. (2001), ‘Bilingualism, Immersion Programmes and Language Learning in the Basque Country’, Journal of Multilingual and Multicultural Development, 22(5), 401−25.
 50. Laurén, C. (1997), ‘Swedish Immersion Programs in Finland’, yn J. Cummins a D. Corson (goln), Bilingual Education, Cyfrol 5, Encyclopedia of Language and Education (Dordrecht: Kluwer).
 51. Lewis, W. G. (2004), ‘Addysg Gynradd Gymraeg: Trochi ac Ymestyn Disgyblion’, Cylchgrawn Addysg Cymru, 12(2), 49−64.
 52. Lewis, W. G. (2006), ‘Addysg Gynradd Gymraeg: Her a Chyfle yr Unfed Ganrif ar Hugain’, yn H. Gareth Ff. Roberts a W. Gwyn Lewis (gol.) Trafodion Addysg: Addysg Cyfrwng Cymraeg a Dwyieithog (Bangor: Coleg Addysg a Dysgu Gydol Oes), 21−35 (www.bangor. ac.uk/addysg/publications/AddysgCCD.pdf).
 53. Lewis, W. G. (2008a), ‘Addysg drochi yng Nghymru: Methodolegau a sialensau’, yn Creu Cymru Ddwyieithog − Rôl y Gymraeg mewn Addysg (Caerdydd: Sefydliad Materion Cymreig).
 54. Lewis, W. G. (2008b), ‘Current Challenges in Bilingual Education in Wales’, yn Multilingualism and Minority Languages: Achievements and Challenges in Education, AILA Review 21, Jasone Cenoz a Durk Gorter (goln), 69−86, (Amsterdam: John Benjamins Publication Company).
 55. Lin, A. M. Y., a Martin, P. (2005), (gol.), Decolonisation, globalisation: Language-ineducation policy and practice (Clevedon: Multilingual Matters).
 56. Lindholm−Leary, K., a Howard, E. R. (2008), ‘Language Development and Academic Achievement in Two-Way Immersion Programs’, yn T. W. Fortune a D. J. Tedick (gol.), Pathways to Multilingualism: Evolving Perspectives on Immersion Education, (Clevedon: Mulitilingual Matters), 177−200.
 57. Llywodraeth Cynulliad Cymru (2007), Diffinio Ysgolion yn ôl y ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg (Caerdydd: Llywodraeth Cynulliad Cymru).
 58. Llywodraeth Cynulliad Cymru (2009), Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg: dogfen ymgynghorol (Caerdydd: Llywodraeth Cynulliad Cymru) (www.wales.gov.uk/docs/dcells/ consultation/090507wmscy.pdf).
 59. Llywodraeth Cynulliad Cymru (2010), Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg (Caerdydd: Llywodraeth Cynulliad Cymru) (www.wales.gov.uk/docs/dcells/publications/100420welshm ediumstrategycy.pdf).
 60. Mackey, W. F. (1970), ‘A Typology of Bilingual Education’, Foreign Language Annals, 3, 596−608.
 61. Marsh, D. (2008), ‘Language awareness and CLIL’, yn J. Cenoz a N. H. Hornberger (gol.), Encyclopedia of Language and Education, Ail argraffiad, Cyfrol 6: Knowledge about Language, (Efrog Newydd: Springer).
 62. Menken, K. a García, O. (2010), (gol.), Negotiating Language Policies in Schools: Educators as Policymakers (Efrog Newydd: Routledge).
 63. Met, M. (2008), ‘Paying Attention to Language: Literacy, Language and Academic Achievement’, yn T. W. Fortune a D. J. Tedick (goln), Pathways to Multilingualism: Evolving Perspectives on Immersion Education (Clevedon: Multilingual Matters), 49−70.
 64. Milk, R. (1981), ‘An Analysis of the Functional Allocation of Spanish and English in a Bilingual Classroom’, CABE Research Journal, 2(2), 11−26.
 65. Nassaji, H. (2000), ‘Towards Integrating Form-focussed Instruction and Communicative Interaction in the Second Language Classroom: Some Pedagogical Possibilities’, The Modern Language Journal, 84, 241−50.
 66. Ofsted (1999), Raising the Attainment of Minority Ethnic Pupils: Schools and LEA Responses (Llundain: Ofsted).
 67. Potowski, K. (2007), Language and Identity in Dual Immersion School (Clevedon: Multilingual Matters).
 68. Redknap, C. (2006), ‘Addysg a hyfforddiant cyfrwng Cymraeg a dwyieithog: camau tuag at strategaeth holistaidd’, yn H. Gareth Ff. Roberts a W. Gwyn Lewis (goln), Trafodion Addysg: Addysg Cyfrwng Cymraeg a Dwyieithog, (Bangor: Coleg Addysg a Dysgu Gydol Oes), 21−35 (www.bangor.ac.uk/addysg/publications/AddysgCCD.pdf).
 69. Romero, M., a Parrino, A. (1994), ‘Planned Alternation of Languages (PAL): Language use and distribution in bilingual classrooms’, Journal of Educational Issues of Language Minority Students, 13, 137−61.
 70. Serra, C. (2007), ‘Assessing CLIL at Primary School: A Longitudinal Study’, International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 10(5), 582−602.
 71. Swain, M. (1997), ‘French Immersion Programs in Canada’, yn J. Cummins a D. Corson (goln), Bilingual Education, Cyfrol 5, Encyclopedia of Language and Education, (Dordrecht: Kluwer).
 72. Swain, M., a Johnson, R. K. (1997), ‘Immersion Education: A Category within Bilingual Education’, yn R. K. Johnson a M. Swain (goln), Immersion Education: International Perspectives (Caer-grawnt: Cambridge University Press).
 73. Swain, M. a Lapkin, S. (1982), Evaluating Bilingual Education: A Canadian Case Study (Clevedon: Multilingual Matters).
 74. Tse, L. (2001), ‘Why Don’t They Learn English?’ Separating Fact From Fallacy in the US Language Debate (Efrog Newydd: Teachers College Press).
 75. Williams, C. (1994), ‘Arfarniad o Ddulliau Dysgu ac Addysgu yng Nghyd-destun Addysg Uwchradd Ddwyieithog’, Traethawd PhD., Prifysgol Cymru, Bangor.
 76. Williams, C. (1996), ‘Addysg Uwchradd: Addysgu yn y Sefyllfa Ddwyieithog’, yn C. Williams, G. Lewis, a C. Baker (goln), Pwyso a Mesur y Polisi Iaith (Llangefni: CAI).
 77. Williams, C. (1997), Dulliau Addysgu yn y Sefyllfa Ddwyieithog mewn Addysg Bellach (Bangor: Canolfan Bedwyr).
 78. Williams, I. W. (2002), (gol.), Gorau Arf: Hanes Sefydlu Ysgolion Cymraeg 1939−2000 (Tal-y-bont: Y Lolfa).