Darpariaeth Gymraeg i blant ifanc: hanes a heriau datblygiad addysg feithrin yng Nghymru


Darpariaeth Gymraeg i blant ifanc: hanes a heriau datblygiad addysg feithrin yng Nghymru
Siân Wyn Siencyn

Bu datblygiad addysg feithrin Cymraeg yn stori o lwyddiant arbennig dros y blynyddoedd diwethaf. Gyda sefydlu’r Cynulliad Cenedlaethol yn 2000, gwelwyd Cymru’n symud ymhellach yn ei dyheadau ar gyfer ei phlant ifanc. Un o flaenoriaethau cyntaf y Llywodraeth Gymreig gyntaf oedd y Cyfnod Sylfaen gyda’i hymagweddiad radical. Bydd y papur hwn yn ymdrin â datblygiad addysg feithrin yng Nghymru gyda thrafodaeth ar yr hanes cyn ac ar ôl datganoli. Gosodir polisïau Cymraeg oddi mewn i gyd-destun dylanwadau ymchwil a phedagogaidd ehangach ar addysg blynyddoedd cynnar, er enghraifft y dystiolaeth ynghylch arfer dda o du EPPE (The Effective Provision of Pre-School Education Project). Edrychir yn benodol ar ddarpariaeth Gymraeg a chyfraniad Mudiad Meithrin ynghyd â thrafodaeth ar y damcaniaethau ynghylch dwyieithrwydd, gyda golwg ar ddwyieithrwydd cynnar yn benodol. Ceir amlinelliad a beirniadaeth ddadansoddol o’r heriau sy’n wynebu’r maes yn sgil datblygiadau gwleidyddol cyfoes a pholisïau cyfredol.

Er dibenion y papur hwn, diffinnir addysg feithrin fel gwasanaethau addysg a gofal ar gyfer plant ifanc o 3–5+ oed, a defnyddir y term ‘blynyddoedd cynnar’ i’r un diben.

Llun: LeeAnn, CC BY-ND 2.0


Cyfeiriad:

 
 	Siân Wyn Siencyn, ‘Darpariaeth Gymraeg i blant ifanc: hanes a heriau datblygiad addysg feithrin yng Nghymru’, Gwerddon, 26, Mawrth 2018, 7–38.
  

Allweddeiriau

 
  Plentyndod cynnar, dwyieithrwydd, y Cyfnod Sylfaen, addysg Gymraeg.
  

Llyfryddiaeth:

 
 	
 1. ACAC (1996), Y Canlyniadau Dymunol ar gyfer dysgu plant cyn oed ysgol orfodol (Caerdydd: Awdurdod Cwricwlwm ac Asesu Cymru).
 2. Adran Plant, Addysg a Dysgu Gydol Oes (APADGOS) (2008), Datblygu’r Gymraeg (Caerdydd: Cyhoeddiadau Llywodraeth Cynulliad Cymru).
 3. Aitchison, J., a Carter, H. (2004), Spreading the Word: The Welsh Language (Talybont: Y Lolfa).
 4. Ainsworth, M. D. S. (1969), ‘Object relations, dependency, and attachment: A theoretical review of the infant-mother relationship’, Child Development, 40, 969–1025.
 5. Ainsworth, M. D. S., a Bell, S. M. (1970), ‘Attachment, exploration, and separation: Illustrated by the behavior of one-year-olds in a strange situation’, Child Development, 41, 4, 49–67.
 6. Alexander, R. J. (gol.) (2010), Children, Their World, Their Education: Final Report of the Cambridge Primary Review (London: Routledge).
 7. Arnberg, L. (1987), Raising Children Bilingually: The Pre-School Years (Clevedon: Multilingual Matters).
 8. Athey, C. (1990), Extending Thought in Young Children (London: Sage).
 9. Baker, C. (2006), Foundations of Bilingual Education and Bilingualism (Clevedon: Multilingual Matters).
 10. Baker, C. (2008), ‘Knowledge of Language, Bilingualism and Multilingualism’, yn Cenoz, J., a Hornberger, N. (goln), Encyclopedia of Language and Education: Volume 6 (Berlin: Springer), tt. 315–28.
 11. Baker, C., a Jones, M. Prys (2000), ‘Welsh Language Education: A strategy for revitalization’, yn Williams, C. H. (gol.) Language Revitalization: Policy and Planning in Wales (Cardiff: University of Wales Press), tt. 116–37.
 12. Ball, C. (1994), Start Right: The importance of Early Learning (London: Royal Society of Arts).
 13. Beardsmore, Baetens H. (1986), Bilingualism: Basic Principles (Clevedon: Multilingual Matters).
 14. Bialystok, E. (1991), ‘Metalinguistic dimensions of bilingual proficiency’, yn Bialystok, E. (gol.), Language processing in bilingual children (London: Cambridge University Press), tt. 113–140.
 15. Bialystok, E. (2001), Bilingualism in development: Language, literacy, and cognition (New York: Cambridge University Press).
 16. Bialystok, E., et al. (2014), ‘Effects of bilingualism and aging on an executive function and working memory’, Psychology and Aging, 29 (3), 696–705.
 17. Binks, H., a Thomas, E. M. (2016), ‘Effaith amlder iaith yn y cartref ar wybodaeth oedolion o’r system o greu enwau lluosog yn y Gymraeg’, Gwerddon, 22, 31–46.
 18. Borsley, B., a Jones, B. M. (2005), Welsh Negation and Grammatical Theory (Cardiff: University of Wales Press).
 19. Bredekamp, S. (1986), Developmentally Appropriate Practice (Washington DC: National Association for the Education of Young Children).
 20. Bronfenbrenner, U. (1978), The Ecology of Human Development (Cambridge, MA: Harvard University Press).
 21. Brown, C., a Hagoort, P. (goln) (2000), The Neurocognition of Language (Oxford: Oxford University Press).
 22. Bruner, J. (1966), Toward a Theory of Instruction (Cambridge, MA: Harvard University Press).
 23. Bwrdd yr Iaith Gymraeg (1995), Strategaeth ar gyfer yr Iaith Gymraeg (Caerdydd: Bwrdd yr Iaith Gymraeg).
 24. Bwrdd yr Iaith Gymraeg (2000), <http://www.byigwlb.org.uk/cymraeg/newyddion/pages/cadeiryddybwrddynbeirniaduadroddiadblynyddoeddcynnar.aspx> [cyrchwyd 1 Medi 2009, ond nid yw’r wefan bellach yn bodoli].
 25. Cassidy J., a Shaver, P. R. (2008), Handbook of Attachment: Theory, Research and Clinical Applications, 2il argraffiad (London: Guilford Press).
 26. Castilla, A. N., Restrepo, M. A., a Perez-Leroux, A. T. (2009), ‘Individual differences and language interdependence: a study of sequential bilingual development in Spanish-English preschool children’, International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 12 (5), 565–80.
 27. Carr, M., a May, H. (1993), ‘Choosing a model: Reflecting on the development process of Te Whāriki’, International Journal of Early Years Education, 1 (3), 7–22.
 28. Central Advisory Council for Education (England) (1967), The Plowden Report: Children and their Primary Schools (London: HMSO).
 29. Cohen, B., a Fraser, N. (1991), Childcare in a modern welfare system: towards a new national policy (London: Institute for Public Policy Research).
 30. Cummins, J. (1979), ‘Linguistic interdependence and the educational development of bilingual children’, Review of Educational Research, 49 (2), 222–51.
 31. Cummins, J. (2003), ‘Bilingual education: Basic principles’, yn Daelewe, J. M., Housen, A., a Wei, L. (goln), Bilingualism: Beyond basic principles: Festschrift in honour of Hugo Baetens Beardsmore (Clevedon: Multilingual Matters), tt. 55–6.
 32. Cummins, J., et al. (1990), ‘Social and individual factors in the development of bilingual proficiency’, yn Cummins, J., et al. (goln), The Development of Second Language Proficiency (Cambridge: Cambridge University Press), tt. 119–33.
 33. Cyngor Sir Powys (2016), Newidiadau arfaethedig i dderbyn plant mewn ysgolion, <http://www.powys.gov.uk/cy/corfforaethol/dod-i-wybod-am-ymgynghoriadau-ym-mhowys/ymgynghoriadaur-gorffennol/newidiadau-arfaethedig-i-dderbyn-plant-mewn-ysgolion/> [Cyrchwyd: 5 Mehefin 2017].
 34. Cynulliad Cenedlaethol Cymru (2001), Darpariaeth Blynyddoedd Cynnar i blant 3 mlwydd oed: Adroddiad Interim Pwyllgor Addysg cyn 16 (Caerdydd: Cynulliad Cenedlaethol Cymru).
 35. Cyngor yr Iaith Gymraeg (1978), Dyfodol y Gymraeg (Caerdydd: Cyngor yr Iaith Gymraeg).
 36. Dahlberg, G., Moss, P., a Pence, A. (1999), Beyond Quality in Early Childhood Education and Care: Postmodern Perspectives (London: RoutledgeFalmer).
 37. Dahlberg, G., Moss, P., a Pence, A. (2005), Ethics and Politics in Early Childhood Education, cyfres ‘Contesting Early Childhood’ (London: RoutledgeFalmer).
 38. David, T. (1998), ‘Learning properly? Young children and the desirable outcomes’, Early Years, 18 (2), 61–6.
 39. Davies, G. P. (2001), Darlith Goffa Gwyneth Morgan (Caerdydd: Cronfa Glyndŵr yr Ysgolion Cymraeg).
 40. Department for Education and Science (1972), Education: A framework for Expansion (London: DfES).
 41. Department for Education and Science (1990), Starting With Quality: Report of the Committee of Inquiry into the Quality of the Educational Experience Offered to Three and Four Year Olds (London: HMSO).
 42. Edwards, C., Gandini, L., a Forman, G. (goln) (1993), The Hundred Languages of Children: The Reggio Emilia Approach to Early Childhood Education (Westport, Connecticut: Ablex Publishing).
 43. Edwards, V., a Newcombe, L. (2005), ‘When school is not enough: new initiatives in intergenerational language transmission in Wales’, International Journal of Bilingualism and Bilingual Education, 8 (4), tt. 298–312.
 44. EPPE (The Effective Provision of Pre-School Education Project) (2004), Findings from Preschool to end of Key Stage 1, <http://www.ucl.ac.uk/ioe/research/pdf/RB _ Final _Report _ 3-7.pdf> [Cyrchwyd: 5 Medi 2017].
 45. Ervin-Tripp, S. M. (1973), Language Acquisition and Communicative Choice (Stanford: Stanford University Press).
 46. Estyn (2013), Cymraeg yn y Cyfnod Sylfaen: Datblygu Cymraeg fel iaith gyntaf mewn ysgolion cynradd a’r sector nas cynhelir (Caerdydd: Estyn).
 47. Estyn (2015), Effaith athrawon ymgynghorol ar leoliadau nas cynhelir a ariennir (Caerdydd: Estyn).
 48. Farrell, C. (1998), ‘The future of nursery education in Wales’, The Welsh Journal of Education, 7, 5–19.
 49. Fishman, J. (1991), Reversing Language Shift (Clevedon: Multilingual Matters).
 50. Flege, J., et al. (2006), ‘Degree of foreign accent in English sentences produced by Korean children and adults’, Journal of Phonetics, 34, 153–75.
 51. Flynn, S. (1989), ‘Spanish, Japanese and Chinese speakers’ acquisition of English relative clauses: new evidence for the headdirection parameter’, yn Hyltenstam, K., ac Obler, L. (goln), Bilingualism Across the Lifespan (Cambridge: Cambridge University Press), tt. 116–31.
 52. Gardner, R. C., a Lambert, W. E. (1972), Attitudes and Motivation in Second-language Learning (Rowley, MA: Newbury House Publishers).
 53. Gathercole, V., et al. (2001), ‘The acquisition of grammatical gender in Welsh’, Journal of Celtic Language Learning, 6, 53–87.
 54. Gearon, L. (2003), The Human Rights Handbook: A Global Perspective for Education (London: Trentham Books).
 55. Gopnik, A. (2009), The Philosophical Baby (London: Bodley Head).
 56. Grigg, R. (2008), ‘Hanes Plentyndod’, yn Siencyn, S. W. (gol.), Y Plentyn Bach: Cyflwyniad i Astudiaethau Plentyndod Cynnar (Caerfyrddin: Cyhoeddiadau Coleg y Drindod), tt. 29–40.
 57. Harley, B. (1986), Age in Second Language Acquisition (Clevedon: Multilingual Matters).
 58. Hickey, T., a Lewis, W. G. (2013), ‘How deep is your immersion? Policy and practice in Welshmedium preschools with children from different language backgrounds’, International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 17 (2), 1–20.
 59. Hill, M., Tisdall, K., a Wesley, A. (1997), Children and Society (London: Longman).
 60. HMSO (1933), Infant and Nursery Schools (The Hadow Report) (London: HMSO).
 61. HMSO (1967), Addysg Gynradd yng Nghymru (Adroddiad Gittins) (London: HMSO).
 62. Ianco-Worrall, A. (1972), ‘Bilingualism and cognitive development’, Child Development, 43, 1390–400.
 63. Ishay, M. (2007), The Human Rights Reader (Routledge: London).
 64. Jones, B. M. (1994), Possessive Sentences in Children’s Welsh (Aberystwyth: Aberystwyth Education Papers).
 65. Jones, B. M. (2004), ‘The licensing powers of mood and negation in spoken Welsh: full and contracted forms of the present tense of bod “be”’, Journal of Celtic Linguistics, 8, 87–107.
 66. Jones, B. M. (2009), ‘The modification of adjectives in Welsh’, Journal of Celtic Linguistics, 13 (1), 45–116.
 67. Jones, K., a Wilson, M. (2013), Comparison of Language Immersion Models for Pupils (Inverness: Bòrd na Gàidhlig).
 68. Katz, L. (1990), ‘Impressions of Reggio Emilia Preschools’, Young Children, 45 (6), 11–12.
 69. Krashen, S. (1981), Second Language Acquisition and Second Language Learning (New York: Pergamon Press).
 70. Kwon, Y, I. (2002), ‘Changing curriculum for early childhood education in England’, Early Childhood Research and Practice, 4 (2), <http://ecrp.uiuc.edu/v4n2/kwon.html> [Cyrchwyd: 1 Medi 2010].
 71. Kuhl, P. K. (2008), ‘Linking infant speech perception to language acquisition: Phonetic learning predicts language growth’, yn McCardle, P., Colombo, J., a Freund, L. (goln), Infant Pathways to Language: Methods, Models, and Research Directions (Erlbaum: New York), 213–43.
 72. Lascarides, V. C., a Blythe, F. H. (2000), History of Early Childhood Education (New York: Falmer Press).
 73. Lenneberg, E. (1967), Biological Foundations of Language (New York: Wiley).
 74. Lewis, W. G (2011), ‘Addysg ddwyieithog yn yr unfed ganrif ar hugain: adolygu’r cyd-destun rhyngwladol’, Gwerddon, 7, 66–88.
 75. Lewis, W. G., a Gareth, E. (2004), ‘Datblygiad Iaith yng Nghylchoedd Mudiad Ysgolion Meithrin’, Cylchgrawn Addysg Cymru, 13 (1), 44–68.
 76. Llywodraeth Cynulliad Cymru (2001), Y Wlad Sy’n Dysgu: Dogfen Ymbaratoi (Caerdydd: Llywodraeth Cynulliad Cymru).
 77. Llywodraeth Cynulliad Cymru (2003a), Y Wlad Sy’n Dysgu: Gweledigaeth ar Waith (Caerdydd: Llywodraeth Cynulliad Cymru).
 78. Llywodraeth Cynulliad Cymru (2003b), Iaith Pawb: Cynllun Gweithredu Cenedlaethol ar gyfer Cymru Ddwyieithog (Caerdydd: Llywodraeth Cynulliad Cymru).
 79. Llywodraeth Cynulliad Cymru (2010a), Iaith Fyw, Iaith Byw: Strategaeth ar gyfer y Gymraeg (Caerdydd: Llywodraeth Cynulliad Cymru).
 80. Llywodraeth Cynulliad Cymru (2010b), Strategaeth Addysg cyfrwng Cymraeg (Caerdydd: Llywodraeth Cynulliad Cymru).
 81. Llywodraeth Cymru (2015a), Cwricwlwm Cymru: Fframwaith y Cyfnod Sylfaen (diwygiedig 2015) (Caerdydd: Llywodraeth Cymru).
 82. Llywodraeth Cymru (2015b), Dyfodol Llwyddiannus: Adolygiad Annibynnol o’r Cwricwlwm a’r Trefniadau Asesu yng Nghymru (Adroddiad Donaldson), <http://gov.wales/docs/dcells/publications/150225-successful-futures-cy.pdf> [Cyrchwyd: 10 Medi 2017].
 83. Llywodraeth Cymru (2015c), Gwerthusiad Terfynol o’r Cyfnod Sylfaen <http://gov.wales/docs/caecd/research/2015/150514-foundation-phase-final-cy.pdf> [Cyrchwyd: 1 Ebrill 2017].
 84. Llywodraeth Cymru (2016a), Gwerthusiad o’r Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg: Adroddiad Terfynol (Caerdydd: Llywodraeth Cymru).
 85. Llywodraeth Cymru (2016b), Cymraeg 2050: Miliwn o siaradwyr: Rhaglen waith 2017–2021 (Caerdydd: Llywodraeth Cymru).
 86. Llywodraeth Cymru (2016c), Rhaglen Cynnydd ar gyfer Llwyddiant Cronfa Gymdeithasol Ewrop (Caerdydd: Llywodraeth Cymru) <http://learning.gov.wales/news/pressreleases/161901-upskillearly-years-and-childcare-workers/?lang=cy> [cyrchwyd: 20 Ionawr 2018].
 87. Llywodraeth Cymru (2017), Symud Cymru Ymlaen: Rhaglen Llywodraethu 2017–2021 (Caerdydd: Llywodraeth Cymru).
 88. Malaguzzi, L. (1993), ‘For an education based on relationship’, Young Children, 11, 9–13.
 89. Mathers, S., et al. (2014), Sound Foundations: A Review of the Research Evidence on Quality of Early Childhood Education and Care for Children Under Three: Implications for Policy and Practice (London: Sutton Trust).
 90. Meisel, J. (2007), ‘The weaker language in early child bilingualism: Acquiring a first language as a second language?’, Applied Psycholinguistics, 28, 495–514.
 91. Mehler, J., et al. (1988), ‘A precursor of language acquisition in young infants’, Cognition, 29 (2), 143–78.
 92. Mhic Mhathúna, M. (2008), ‘Supporting children’s participation in second-language stories in an Irish-language preschool’, Early Years, 28 (3), 299–309.
 93. Moyles, J. (1994), The Excellence of Play (Maidenhead: Open University Press).
 94. Mudiad Ysgolion Meithrin (1975), Adroddiad Blynyddol 1974–75 (Aberystwyth: Mudiad Ysgolion Meithrin).
 95. Mudiad Ysgolion Meithrin (2001), Adroddiad Blynyddol 2000–01 (Aberystwyth: Mudiad Ysgolion Meithrin).
 96. Mudiad Ysgolion Meithrin (2002), Adroddiad Blynyddol 2001–02 (Aberystwyth: Mudiad Ysgolion Meithrin).
 97. Mudiad Ysgolion Meithrin (2003), Adroddiad Blynyddol 2002–03 (Aberystwyth: Mudiad Ysgolion Meithrin).
 98. Pascal, C. (1990), Under Fives in Infant Classrooms (Trentham Press: Stoke on Trent).
 99. Pascal, C., a Bertram, T. (2002), Early Years Education: An International Perspective (London: QCA).
 100. Penfield, W., a Roberts, L. (1959), Speech and Brain Mechanisms (Princeton: Princeton University Press).
 101. Peng, F. C. C. (1985), ‘What is neurolinguistics?’, Journal of Neurolinguistics, 1 (1), 7–30.
 102. Penn, H. (2005), Understanding Early Childhood: Issues and Controversies (London: Sage).
 103. Phillips, D. (1997), ‘Crea Anniddigrwydd drwy Gyrrau’r Byd: Oes y brotest a brwydr yr iaith yng Nghymru’, yn Jenkins, G. H. (gol.), Cof Cenedl XIII: Ysgrifau ar Hanes Cymru (Llandysul: Gwasg Gomer), tt. 165–95.
 104. Phillips, D. (1998), Trwy ddulliau chwyldro…? Hanes Cymdeithas yr Iaith Gymraeg 1962–1992 (Llandysul: Gwasg Gomer).
 105. Pramling, I. (1996), ‘Understanding and empowering the child as a learner’, yn Olson, D., a Torrance, N. (gol.), Handbook of education and human development: New models of learning, teaching and schooling (Oxford: Basil Blackwell), 565–89.
 106. Redknap, C. (2006), ‘Addysg a hyfforddiant cyfrwng Cymraeg a dwyieithog: camau tuag at strategaeth holistaidd’, yn Addysg Cyfrwng Cymraeg a Dwyieithog: Bwrdd yr Iaith Gymraeg (Bangor: Trafodion Addysg), tt. 1–19.
 107. Roberts, G., a Williams, C. (2003), Addysg Gymraeg, Addysg Gymreig (Bangor: Prifysgol Bangor).
 108. Rutter, M. (1972), Maternal Deprivation Reassessed (Penguin Education: Harmondworth).
 109. School Curriculum Assessment Authority (SCAA) (1996), Nursery Education: Desirable outcomes for children’s learning on entering compulsory education (London: SCAA and DfEE).
 110. Schweinhart, L., a Weikart, D. (1993), A Summary of the Significant Benefits: The High/Scope Perry Preschool Study Through Age 27 (Ypsilanti, MI: HighScope Press).
 111. Siencyn, S. W. (1982), Methodolegau Cyflwyno’r Gymraeg fel Ail Iaith (Caerdydd: Mudiad Ysgolion Meithrin / Brussels: The European Cultural Foundation).
 112. Siencyn, S. W., ‘Y Gymraeg fel ail iaith yng nghylchoedd Mudiad Ysgolion Meithrin’, traethawd MEd, Prifysgol Cymru Aberystwyth, Aberystwyth, 1985.
 113. Siencyn, S. W. (1990), Think Twice: An Introduction to Early Bilingualism (Caerdydd: Mudiad Ysgolion Meithrin).
 114. Siencyn, S. W. (1993), The Sound of Europe: An Introduction to European Plurilingualism (Brussels: European Bureau for Lesser Used Languages / The European Commission).
 115. Siencyn, S. W. (2004), Audit of Welsh Language Provision in the Early Years / Awdit o’r Gymraeg mewn Darpariaeth Blynyddoedd Cynnar (Caerdydd: Llywodraeth Cynulliad Cymru / Caerfyrddin: Coleg y Drindod).
 116. Siencyn, S. W. (2008a), ‘Cyflwyniad i Astudiaethau Plentyndod’, yn Siencyn, S. W. (gol.), Y Plentyn Bach: Cyflwyniad i Astudiaethau Plentyndod Cynnar (Caerfyrddin: Cyhoeddiadau Coleg y Drindod), tt. 11–26.
 117. Siencyn, S. W. (2008b), ‘Plant ifainc yn dysgu: golwg ar ddamcaniaeth’, yn Siencyn, S. W. (gol.), Y Plentyn Bach: Cyflwyniad i Astudiaethau Plentyndod Cynnar (Caerfyrddin: Cyhoeddiadau Coleg y Drindod), tt. 113–38.
 118. Siencyn, S. W. (2010), ‘Y Cyfnod Sylfaen: athroniaeth ac ymchwil’, yn Siencyn, S. W. (gol.), Y Cyfnod Sylfaen: Athroniaeth, Ymchwil ac Ymarfer (Caerfyrddin: Cyhoeddiadau Coleg Prifysgol y Drindod), tt. 7–24.
 119. Siencyn, S. W., a Thomas, S. (2007), ‘Early Years provision in Wales’, yn Clark, M., ac Waller, T. (goln), Early Childhood Education and Care: Policy and Practice (London: Sage), tt. 135–66.
 120. Siencyn, S. W., a Richards, C. (2010), ‘Iaith, Llythrennedd a Sgiliau Cyfathrebu yn y Cyfnod Sylfaen’, yn Siencyn, S. W. (gol.), Y Cyfnod Sylfaen: Athroniaeth, Ymchwil ac Ymarfer (Caerfyrddin: Cyhoeddiadau Coleg Prifysgol y Drindod), tt. 153–76.
 121. Singleton, D., a Lengyel, Z. (goln) (1995), The Age Factor in Second Language Acquisition (Clevedon: Multingual Matters).
 122. Siraj-Blatchford, I., et al. (2006), Adroddiad Prosiect Monitro a Gwerthuso Gweithredu’r Cyfnod Sylfaen yn Effeithiol (Caerdydd: Llywodraeth Cynulliad Cymru).
 123. Smith, A. (1993), ‘Early Childhood Educare: Seeking a theoretical framework in Vygotsky’s work’, International Journal of Early Years Education, 1, 47–62.
 124. Steedman, C. (1990), Childhood, Culture, and Class in Britain: Margaret Mcmillan, 1860–1931 (London: Virago).
 125. Stevens, C. (1996), Meithrin: Hanes Mudiad Ysgolion Methrin 1972–1996 (Llandysul: Gomer).
 126. Sylva, K. (2001), ‘Quality matters, after all: Findings from the Effective Provision of Preschool Education’, Early Childhood Review, 8, 2–11.
 127. Sylva, K., et al. (2004), Effective Provision of Pre-school Education (EPPE) Project Technical Paper 12: The Final Report (London: DfES/London Institute of Education).
 128. Thomas, E. M. (2007), ‘Natur prosesau caffael iaith gan blant: marcio cenedl enwau yn y Gymraeg’, Gwerddon, 1, 58–94.
 129. Thomas, E. M., et al. (2014), ‘Acquiring complex structures under minority language conditions: Bilingual acquisition of plural morphology in Welsh', Bilingualism: Language and Cognition, 17 (3), 478–94.
 130. Thomas, E. M., a Roberts, D. B. (2011), ‘Exploring bilinguals’ social use of Welsh inside and out of the minority language classroom’, Language and Education, 25 (2), 89–108.
 131. Thomas, N. (2008), ‘Cymdeithaseg Plentyndod’, yn Siencyn, S. W. (gol.), Y Plentyn Bach: Cyflwyniad i Astudiaethau Plentyndod (Caerfyrddin: Cyhoeddiadau’r Drindod), tt. 41–56.
 132. Thomas, S. (2005) ‘The Foundation Phase: Perceptions, Attitudes and Expectations: An overview of the ethos and an analysis of the implications of the implementation’, traethawd MA, Prifysgol Cymru, Caerfyrddin.
 133. Trevarthen, C. B. (1979), ‘Communication and cooperation in early infancy: A description of primary intersubjectivity’, yn M. Bullowa (gol.), Before Speech: The beginning of Human Communication (Cambridge: Cambridge University Press), tt. 321–48.
 134. United Nations (1989), Convention on the Rights of the Child, <http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx> [Cyrchwyd: 15 Mehefin 2017].
 135. West, A., a Noden, P. (2016), ‘The Early Years Single Funding Formula: National policy and local implementation’, Clare Market Papers, 22 (London School of Economics and Political Science, Department of Social Policy, London) [dim rhifau tudalennau].
 136. Whalley, M. (2001), Involving Parents in their Children’s Learning (London: Paul Chapman Publishing).
 137. Williams, C. (2000), Language Revitalization in Wales: Policy and Planning (Cardiff: University of Wales Press).
 138. Williams, I. W. (2002), Gorau Arf: Hanes Sefydlu Ysgolion Cymraeg 1939–2000 (Talybont: Y Lolfa).
 139. Williams, J. L. (1969), Yr Ysgol Feithrin Gymraeg (Aberystwyth: Astudiaethau Addysg).
 140. Y Swyddfa Gymreig (1996), Cynllun Talebau Meithrin i Gymru (Caerdydd: Y Swyddfa Gymreig).