Canfyddiadau athrawon Addysg Gorfforol ynghylch Addysg Gorfforol o ansawdd uchel o fewn ysgolion cyfrwng Cymraeg yn ne Cymru


Canfyddiadau athrawon Addysg Gorfforol ynghylch Addysg Gorfforol o ansawdd uchel o fewn ysgolion cyfrwng Cymraeg yn ne Cymru
Lowri Edwards, Anna Bryant ac Anwen Mair Jones

Mewn adroddiad yn 2013, awgrymodd Llywodraeth Cymru fod codi statws Addysg Gorfforol (AG) i fod yn bwnc craidd, fel Cymraeg a Mathemateg, yn hanfodol er mwyn ceisio atal yr epidemig gordewdra presennol. Serch hynny, mae’n rhaid cael gwersi AG o ansawdd uchel er mwyn cael effaith gorfforol gadarnhaol ar ddisgyblion. Mae gan athrawon AG rôl hanfodol wrth weithredu AG o ansawdd uchel, ac felly bydd deall eu canfyddiadau ynghylch AG o ansawdd uchel yn bwysig. Cynhaliwyd cyfweliadau gyda deg o athrawon AG ysgolion cyfrwng Cymraeg de Cymru (saith dyn a thair menyw). Daeth i’r amlwg fod tebygrwydd rhwng theori cyfredol yn y maes a chanfyddiadau’r athrawon, er enghraifft pwysigrwydd creu amgylchedd dysgu cadarnhaol. Fodd bynnag, roedd yna wahaniaethau rhwng y theori a’r ymarfer, er enghraifft dryswch gyda’r term llythrennedd corfforol. Goblygiad yr astudiaeth yw fod angen ymgynghori gydag athrawon AG i lunio polisïau AG o ansawdd uchel. Yn y dyfodol dylid cynnal ymchwil gweithredol i hybu’r term llythrennedd corfforol.


Cyfeiriad:

 
 	Lowri Edwards, Anna Bryant ac Anwen Mair Jones, 'Canfyddiadau athrawon Addysg Gorfforol ynghylch Addysg Gorfforol o ansawdd uchel o fewn ysgolion cyfrwng Cymraeg yn ne Cymru', Gwerddon, 20, Hydref 2015, 44-60.
  

Allweddeiriau

 
  Addysg Gorfforol ansawdd uchel, amgylchedd dysgu cadarnhaol, llythrennedd corfforol.
  

Llyfryddiaeth:

 
 	
 1. Alfrey, L., Webb, L., a Cale, L. (2012), ‘Physical education teachers’ continuing professionaldevelopment in health-related exercise: a figurational analysis’, European Physical Education Review, 18 (3), 361–79.
 2. Alliance for Excellent Education (2004), Tapping the Potential: Retaining and DevelopingHigh-quality New Teachers, http://www.all4ed.org/publications/TappingThePotential/TappingThePotential.pdf (Cyrchwyd: 6 Tachwedd 2014).
 3. Almond, L. (2013), ‘Physical literacy and its association with health’, ICSSPE Bulletin – Journal of Sport Science and Physical Education, 65, 228–35.
 4. Association for Physical Education (2008a), Association for Physical Education Health Position Paper (Worcester: AfPE).
 5. Association for Physical Education (2008b), The Reality of High Quality Physical Education: The Crucial Role of Leadership (Reading: Coachwise).
 6. Association for Physical Education (2011), National Curriculum Review: Response from the Association for Physical Education (Worcester: Association for Physical Education).
 7. Barney, D., a Christenson, R. (2009), ‘Physical Education majors team teaching in an early field experience in a junior high school setting’, Asian Journal of Physical Education & Recreation, 15 (2), 16–22.
 8. Berg, K. E., a Latin, R. W. (2008), Research Methods in Health, Physical Education, Exercise Science and Recreation, 3ydd argraffiad (Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins).
 9. British Educational Research Association (2011), Ethical Guidelines for Educational Research (London: British Educational Research Association).
 10. Brophy, S., Rees, A., Knox G., et al. (2012), ‘Child fitness and father’s BMI are important factors in childhood obesity: a school based cross-sectional study’, PLoS ONE, 7(5).
 11. Cale, L., a Harris, J. (2009), ‘Ofsted – “brief encounters of a second kind”?!’, Physical Education and Sport Pedagogy, 14 (1), 41–58.
 12. Capel, S. (2005), ‘Teachers, teaching and pedagogy in Physical Education’, yn: Green, K. a Hardman, G. (goln), Physical Education: Essential Issues (London: SAGE).
 13. Capel, S., a Whitehead, M. (2010), Learning to Teach Physical Education: A Companion to School Experience, 3ydd argraffiad (Oxon: Routledge).
 14. Chandler, L. J. T., Cronin, M., a Vamplew, W. (2007), Sport and Physical Education: the Key Concepts (Oxon: Routledge).
 15. Chwaraeon Cymru (2010), Gweledigaeth ar gyfer Chwaraeon yng Nghymru (Caerdydd: Chwaraeon Cymru). http://sport.wales/media/506919/sport_wales_welsh_vision_doc_reprint_all_v3.pdf (Cyrchwyd: 6 Tachwedd 2014).
 16. Creswell, J. W. (2007), Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing among Five Approaches, ail argraffiad (London: SAGE). 
 17. Department for Education (2011), The School Curriculum: Aims, Values and Purposes, http://www.education.gov.uk/schools/teachingandlearning/curriculum/b00199676/aims-values-and-purposes/aims (Cyrchwyd: 6 Tachwedd 2014).
 18. Department for Education and Skills (2002), Literacy in Physical Education: Key Stage 3 National Strategy (London: Crown).
 19. Department for Education and Skills (2003), Learning through PE and Sport: a Guide to the Physical Education, School Sport and Club Links Strategy (Annesley: DfES).
 20. Department for Education and Skills (2005), A Guide to Self-evaluating and Improving the Quality of PE and School Sport: Do you have High Quality PE and Sport in your School? (Annesley: DfES).
 21. Elo, S., a Kynga, S. H. (2008), ‘The qualitative content analysis process’, Journal of Advanced Nursing, 62 (1), 107–15.
 22. Estyn (2012a), Physical Education in Secondary Schools: February 2012 (Cardiff: Crown).
 23. Estyn (2012b), Supporting more Able and Talented Pupils in Secondary Schools: June 2012 (Cardiff: Crown).
 24. Fleming, N. D. (2001), Teaching and Learning Styles: VARK Strategies (Honolulu Community College).
 25. Fleming, T. M., a Bunting, L. (2007), PE Connections: Helping Kids Succeed through Physical Activity (Leeds: Human Kinetics).
 26. Gower, C. (2010), ‘Planning in PE’, yn Capel, S. a Whitehead, M. (goln), Learning to Teach Physical Education in the Secondary School: A Companion to School Experience, 3ydd argraffiad (Oxon: Routledge), tt. 24–45.
 27. Graham, G. (2008), Teaching Children Physical Education: Becoming a Master Teacher, 3ydd argraffiad (Leeds: Human Kinetics).
 28. Grenier, M. A. (2011), ‘Co teaching in Physical Education: a strategy for inclusive practice’, Adapted Physical Activity Quarterly, 28, 95–112.
 29. Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar Ysgolion a Gweithgarwch Corfforol (2013), Llythrennedd Corfforol – Dull Cymru Gyfan ar gyfer Cynyddu Lefelau Gweithgaredd Corfforol ymysg Plant a Phobl Ifanc (Caerdydd: Y Goron).
 30. Guba, G. E., a Lincoln, S. Y. (1985), Naturalistic Inquiry (London: SAGE).
 31. Hastie, P., a Glotova, O. (2012), ‘Analysing qualitative data’, yn Armour, K. a Macdonald, D. (goln), Research Methods in Physical Education and Youth Sport (Oxon: Routledge), tt. 309–20.
 32. Haydn-Davies, D. (2005), ‘How does the concept of physical literacy relate to what is and what could be the practice of Physical Education?’, British Journal of Teaching Physical Education, 36 (3), 45–8.
 33. Kelly, L. E., a Melograno, V. J. (2004), Developing the Physical Education Curriculum: An Achievement-based Approach (Champaign, IL: Human Kinetics).
 34. Kerry, T. (2002), Learning Objectives, Task-setting and Differentiation (Cheltenham: Nelson Thornes).
 35. Krippendorff, K. (2012), Content Analysis: An Introduction to its Methodology (London: SAGE).
 36. Lambirth, A., a Bailey, R. (2000), ‘Promoting a positive learning environment’, yn Bailey, R. a Macfadyen, T. (goln), Teaching Physical Education: 5–11 (London: Continuum), tt. 28–36.
 37. Lancaster, G., Dodd, S., a Williamson, P. (2004), ‘Design and analysis of pilot studies:recommendations for good practice’, Journal of Evaluation in Clinical Practice, 10 (2),307–12.
 38. Llywodraeth Cymru (2014), Y Llwybr Gordewdra: Diweddariad ar Ymatebion y Byrddau Iechyd Lleol (Caerdydd: Y Goron).
 39. Llywodraeth Cynulliad Cymru, (2008), Addysg gorfforol yng Nghwricwlwm Cenedlaethol Cymru: Cyfnodau Allweddol 2-4 (Caerdydd: Y Goron).
 40. Macfadyen, T., a Bailey, R. (2002), Teaching Physical Education 11–18 (Essex: Biddles).
 41. Merriam, S. B. (1998), Qualitative Research and Case Study Applications in Education (San Francisco, CA: Jossey-Bass Publishers).
 42. Morgan, K., Bryant, A., a Diffey, F. (2013), ‘The effects of a collaborative mastery intervention programme on physical literacy in Primary PE’, ICSSPE Bulletin – Journal of Sport Science and Physical Education, 65, 140–53.
 43. Mosston M., ac Ashworth, S. (2002), Teaching Physical Education, 5ed argraffiad (San Francisco: Benjamin Cummings).
 44. Myers, E. (2010), ‘Maximising preferred learning styles’, Physical Education Matters, 5 (3), 21–5.
 45. Ofsted (2013), Beyond 2012 – Outstanding Physical Education for All: Physical Education in Schools 2008–2012 (Manchester: Ofsted).
 46. O’Sullivan, M., a MacPhail, A. (2010), Young People’s Voices in Physical Education and Youth Sport (Oxon: Routledge).
 47. Patton, M. Q. (2002), Qualitative Evaluation and Research Methods (London: SAGE).
 48. Qualifications and Curriculum Authority (2009), Research into Marking Quality: Studies to Inform Future Work on National Curriculum Assessments (London: QCA).
 49. Riddoch, C., Edwards, D., Page, A., et al. (2005), ‘The European Heart Study – cardiovascular risk factors in children: rationale, aims, study design and validation of methods’, Journal of Physical Activity and Health, 2, 115–29.
 50. Ritchie, J., a Lewis, J. (2003), Qualitative Research Practice: A Guide for Social Science Students and Researchers (London: SAGE).
 51. Sandford, R. A., Armour, K. M., a Duncombe, R. (2009), Positive Adults for Positive Youth Development in Physical Activity Interventions: Negotiating Boundaries. Cyflwynwyd yn AIESEP Specialist Symposium, Florida, UDA (Medi).
 52. Shein, P. P., a Chiou, W. (2011), ‘Teachers as role models for students’ learning styles’, Social Behaviour and Personality, 39 (8), 1097–104.
 53. Shen, X. J., ac Yu, K. H. (2000), ‘Analysis on PE model in elementary and high schools in point of quality education’, Zhejiang Sports Science, 22 (6), 8–14.
 54. Siedentop, D. (1991), Developing Teaching Skills in Physical Education, 3ydd argraffiad (Palo Alto, CA: Mayfield).
 55. Silverman, D. (2000), Doing Qualitative Research: A Practical Handbook (London: SAGE).
 56. Sports Council for Wales (2005), Dragon Sport Policy: Council Paper (Cardiff: Sports Council for Wales).
 57. Subban, P. (2006), ‘Differentiated instruction: a research basis’, International Education Journal, 7 (7), 935–47.
 58. Sutliff, M., Higginson, J., ac Alstott, S. (2008), ‘Building a positive learning environment for students: advice to beginning teachers’, Strategies: American Journal for Physical and Sport Educators, 22, 31–4.
 59. Taplin, L. (2013), ‘A story of physical literacy in primary initial teacher training and education’, ICSSPE Bulletin – Journal of Sport Science and Physical Education, 65, 228–35.
 60. Tongco, M. D. C. (2007), ‘Purposive sampling as a tool for informant selection’, Ethnobotany Research & Application, 5, 147–58.
 61. Turner, D. W. (2010), ‘Qualitative interview design: a practical guide for novice investigators’, The Qualitative Report, 15 (3), 754–60.
 62. Welsh Government (2010), The Great Outdoors, http://gov.wales/topics/environmentcountryside/farmingandcountryside/cap/projectsdatabase/caerphilly/greatoutdoors/?lang=cy (Cyrchwyd: 6 Tachwedd 2014).
 63. Whitehead, M. E. (2010), Physical Literacy: Throughout the Lifecourse (London:Routledge).