Natur prosesau caffael iaith gan blant: Marcio cenedl enwau yn y Gymraeg


Natur prosesau caffael iaith gan blant: Marcio cenedl enwau yn y Gymraeg
Enlli Thomas

Mae ymchwil ynghylch caffael cenedl ramadegol wedi dangos, mewn nifer o ieithoedd, fod plant yn cael meistrolaeth ar genedl yn gynnar. Yn aml, yn yr ieithoedd hyn, mae marcio cenedl yn eithaf amlwg ac mae’n cynnig cyfatebiaeth un-i-un glir rhwng marciwr a’r genedl a godiwyd. Yn y Gymraeg, fodd bynnag, mae marcio cenedl yn fwy cymhleth. Mae’n cael ei marcio drwy dreigladau, sef cyfres o newidiadau morffo- ffonolegol sy’n effeithio ar gytseiniaid cyntaf geiriau, ac mae’r mapio rhwng treiglad a chenedl yn eithaf anhryloyw. Defnyddir dau fath o dreiglad i farcio cenedl fenywaidd: mae enwau benywaidd yn cael eu newid gan y fannod benodol ac mae ansoddeiriau sy’n dilyn enwau benywaidd yn cael eu treiglo’n feddal, ac mae cenedl fenywaidd yr ansoddair meddiannol ‘ei’ yn cael ei marcio drwy dreiglo’r enw a newidir yn llaes. Mae’r papur hwn yn cyflwyno dwy astudiaeth sy’n archwilio meistrolaeth gynhyrchiol plant ac oedolion ar genedl fel y’i mynegir drwy dreiglo enwau a newidir gan y fannod benodol, ac ansoddeiriau yn newid enwau.

Gwahoddwyd plant, rhwng 4½ a 9 oed, ac oedolion i gymryd rhan yn yr astudiaethau. Yn gyntaf, cynhaliwyd astudiaeth led-naturiolaidd i gael gwybodaeth am ddefnydd y siaradwyr o farcio cenedl. Yna, defnyddiwyd gweithdrefn Cloze i gymell y siaradwyr i greu ffurfiau gwrywaidd a benywaidd, gyda geiriau go iawn a ffurfiau disynnwyr, mewn amrywiaeth o gyd-destunau ieithyddol. Roedd rhai o’r cyd-destunau hyn yn rhoi awgrym o statws cenedl, ond nid oedd rhai eraill.

Roedd y data a gafwyd yn dangos bod caffael y system genedl Gymraeg yn broses hirfaith, ac nad yw plant wedi meistroli’r system hyd yn oed erbyn 9 oed. Mae siaradwyr Cymraeg, hyd yn oed pan maent yn oedolion, yn rhoi ychydig o sylw, neu ddim, i’r awgrymiadau posibl sy’n bresennol yn y mewnbwn. Mae’r canlyniadau yn awgrymu, pan fo gan iaith system genedl gymhleth sydd wedi’i marcio gan brosesau morffo- ffonolegol anhryloyw, fod y cwrs datblygu yn faith ac yn amrywiol.


Cyfeiriad:

 
 	Enlli Thomas, 'Natur prosesau caffael iaith gan blant: Marcio cenedl enwau yn y Gymraeg', Gwerddon, 1, Ebrill 2007, 53-81.
  

Allweddeiriau

 
  Seicoleg, caffael iaith, cenedl enwau, Cymraeg.
  

Llyfryddiaeth:

 
 	
 1. Awbery, G. M., (1986a), ‘Moves towards a simpler, binary mutation system’, yn H. Andersen (gol.), Sandhi phenomena in the languages of Europe, Trends in Linguistics, Studies and Monographs, 33 (Berlin, Mouton de Gruyter).
 2. Awbery, G. M., (1986b), Pembrokeshire Welsh: A Phonological Study (Caerdydd, Amgueddfa Werin Cymru).
 3. Ball, M. J., (1988), ‘Variation in mutation - where do the variable rules go?’ yn Ball, M. J., (gol.), The Use of Welsh: A Contribution to Sociolinguistics (Clevedon, Multilingual Matters).
 4. Ball, M. J., a Müller, N., (1992), Mutation in Welsh (Llundain, Routledge).
 5. Bates, E., Devescovi, A., Hernandez, A., a Pizzamiglio, L., ‘Gender priming in Italian’, Perception & Psychophysics, 58, 7, 992-1004.
 6. Bedore, L. M., (1998), The effect of inflectional variation on fast mapping of verbs, traethawd doethurol nas cyhoeddwyd, Purdue University.
 7. Bellin, W., (1984), ‘Welsh phonology in acquisition’, yn Ball, M. J., a Jones G. E., (gol.), Welsh phonology (Caerdydd, Gwasg Prifysgol Cymru).
 8. Bellin, W., (1988), ‘The development of pronunciation’, yn Ball, M.J., (gol.), The use of Welsh: A contribution to sociolinguistics (Clevedon, Multilungual Matters).
 9. Berman, R.A., ac Armon-Lotem, S., (1998), ‘How grammatical are early verbs?’ papur a gyflwynwyd yn Colloque International de Besançon sur l’Acquisitionde la Syntaxe, Besançon, Ffrainc, Tachwedd, 1995.
 10. Berman, R. A., a Slobin, D. I., (1994), Relating Events in Narrative: A Cross-linguistic Developmental Study (Hillsdale, N.J., Erlbaum).
 11. Bloom, L., Lifter, K., a Hafitz, J., (1980), ‘Semantics of the verbs and the development of verb inflection in child language’, Language, 56, 366-412.
 12. Böhme, K., a Levelt, W., (1979), Children’s use and awareness of natural and syntactic gender in possessive pronouns, papur a gyflwynwyd mewn Cynhadledd ar Ymwybyddiaeth Ieithyddol a Dysgu Darllen, Victoria, Canada.
 13. Braine, M., (1976), ‘Children’s first word combinations’, Monographs of the Society for Research in Child Development, 41.
 14. Brisk, M. E. (1976), ‘The aquisition of Spanish gender by first grade Spanish-speaking children’, yn Keller, G.D., Teschner, R.V., a Viera, S., (gol.), Bilingualism in the bicentennial and beyond (New York, Bilingual Press).
 15. Cain, J., Weber- Olsen, M., a Smith, R., (1987), ‘Acquisition strategies in a first and second language: Are they the same?’, Journal of Child Language, 14, 333-52.
 16. Clark, R., (1974), ‘Performing without competence’, Journal of Child Language, 1, 1-10.
 17. Clark, R., (1982), ‘Theory and method in child language research: Are we assuming too much?’ yn Kuczaj, S., (gol.), Language Development, I, Syntax and Semantics (New Jersey, Erlbaum).
 18. Clark, E., (1985), ‘The acquisition of Romance, with special reference to French’, yn Slobin, D. I., (gol.), The Crosslinguistic Study of Language acquisition, I (Hillsdale, N.J., Erlbaum).
 19. Davies, D. G., (1982), Treiglo a throi: Agweddau ar dreigladau trwynol a llaes plant ysgol yn Nyfed, traethawd meistr nas cyhoeddwyd, Prifysgol Cymru.
 20. Dineen, P. S., (1938), Irish-English Dictionary for the Use of Schools (Dublin, M. H Gill and Son, Ltd).
 21. Evans, H. M. (1981), Sylfeini’r Gymraeg (Llandysul, Gwasg Gomer).
 22. Frigo, L., a McDonald, J. L., (1998), ‘Properties of phonological markers that affect the acquisition of gender-like subclasses’, Journal of Memory and Language, 39, 218-45.
 23. Gathercole, V. C. M., (1995), ‘Gender marking in Spanish: Linguistic versus sociological determinants of feminine form in words for humans’, yn Kachra, Y., a Bouton, F., (goln.), Gender, language, and power: Special issue of studies in the linguistic sciences, 25 (2), 49-76.
 24. Gathercole, V. C. M., Sebastián, E., a Soto, P., (1999), ‘The early acquisition of Spanish verbal morphology: Across-the-board or piecemeal knowledge?’, International Journal of Bilingualism III, 2 a 3, 133-82.
 25. Gathercole, V.C.M, a Thomas, E.M., (2005), ‘Minority Language Survival: Input Factors Influencing the Aquisition of Welsh’, yn Cohen, J., McAlister, K.T., Rolstad, K., a MacSwan, J., (goln.), Proceedings of the 4th International Symposium on Bilingualism (Somerville, Massachusetts, Cascadilla Press).
 26. Gathercole, V. C. M., Thomas, E. M., a Laporte, N., (2001), ‘The acquisition of gatical gender in Welsh’, Journal of Celtic Language Learning, VI, 53-87.
 27. Griffiths, B., a Jones, D. Glyn, (1995), Geiriadur yr Academi (Caerdydd, Gwasg Prifysgol Cymru).
 28. Hatton, L., (1988), ‘The development of the nasal mutation in the speach of schoolchildren’, yn Ball, M. J., (gol.), The use of Welsh: A contribution to sociolinguistics (Clevedon, Multilingual Matters).
 29. Hughes, J. E., (1984), Canllawiau Iaith a Chymorth Sillafu (Bethesda, Gwasg Ffrancon).
 30. Jones, Bob Morris, (1992), Linguistic performance and language background: A study of pupils in Welsh-medium schools (Aberystwyth, Y Ganolfan Astudiaethau Addysg).
 31. Jones, M. C., (1998), Language obsolescence and revitalization: Linguistic change in two sociolinguistically contrasting Welsh communities (Oxford, Clarendon Press).
 32. Karmiloff-Smith, A., (1978), ‘The interplay between syntax, semantics, and phonology in language aquisition processes’ yn Campbell, R., a Smith, P. (goln.), Recent Advances in the Psychology of Language (New York, Plenum Press).
 33. Karmiloff-Smith, A., (1979), A functional approach to child language (Cambridge, Cambridge University Press).
 34. King, G., (1993), Modern Welsh: A Comprehensive Grammar (Llundain, Routledge).
 35. Levy, Y., (1983a), ‘It’s frogs all the way down’, Cognition, 15, 75-93.
 36. Levy, Y., (1983b), ‘The acquisition of Hebrew plurals: The case of the missing gender category’, Journal of Children Language, 10, 107-22.
 37. Lieven, E., Pine, J., a Baldwin, G., (1997), ‘Lexically-based learning and early grammatical development’, Journal of Child Language, 24, 187-220.
 38. MacWhinney, B., (1978), ‘The acquisition of morpho-phonology’, Monograph of the Society of Research in Child Development, 43, 1-2 Serial no. 174.
 39. Maratsos, M. P., (1983), ‘Some current issues in the study of language acquisition’, yn Mussen, P., (gol.), The Handbook of Child Psychology, III (New York, Wiley).
 40. Martinez, I. M., a Shatz, M., (1996), ‘Linguistic influences on categorization in preschool children: A crosslinguistic study’, Journal of Child Language, 23, 529-45.
 41. Matthews, P.H., (1997), The Concise Dictionary of Linguistics (Oxford University Press).
 42. Mills, A. E., (1986a), The Aquisition of Gender: A study of English and German (Berlin, Springer-Verlag).
 43. Mills, A. E., (1986b), ‘Acquisition of the natural-gender rule in English and German’, Linguistics, 24, 31-45.
 44. Mulford, R., (1983), ‘Semantic and formal factors in the comprehension of Icelandic pronoun gender’, Papers and Reports on Child Language Development, 22, 83-91.
 45. Mulford, R. (1985), ‘Comprehension of Icelandic pronoun gender: Semantic versus formal factors’, Journal of Child Language, 12, 443-54.
 46. Mulford, R., a Morgan, J. L., (1983), ‘On learning to assign gender to new nouns in Icelandic’, papur a gyflwynywd yn the Ninth Annual Minnesota Regional Conference on Language and Linguistics, Minneapolis, Mai 13-14, 1983.
 47. Ó Baoill, D., (1992), ‘Developmental stages in the acquisition of Irish phonology and  initial mutations’, yn D. Ó Baoill (gol.), Insealbhú na Gaeilge mar chéad teanga. The Acquisition of Irish as a first language (Dulyn, IRAAL).
 48. Ogwen, E., a Jenkins, H.E., (1978), Dysgu darllen: iaith a diddordebau plant (London and Basingstoke, Schools Council Publications, Macmillan Education Ltd).
 49. Peinovich, M. P., (1979), Old English noun morphology: A diachronic study, North-Holland Linguistic Series, 41 (Amsterdam).
 50. Pérez-Pereira, M., (1991a), ‘The acquisition of gender: What Spanish children tell us’, Journal of Child Language, 18, 571-90.
 51. Pérez-Pereira, M., (1991b), ‘Semantic versus formal theories of gender acquisitiion: a criticism of Mulford’s study’, Archives de Psychologie, 59, 3-16.
 52. Pine, J., a Lieven, E., (1993), ‘Reanalysing rote-learned phrases: Individual differences in the transition to multi-word speech’, Journal of Child Language, 20, 551-71.
 53. Pine, J., a Lieven, E., (1997), ‘Slot and frame patterns in the development of the determiner category’, Applied Psycholinguistics, 18, 123-138.
 54. Pizzuto, E., a Caselli, M. C., (1993), ‘The acquisition of Italian morphology: a reply to Hyams’, Journal of Child Language, 20, 707-12.
 55. Pizzuto, E., a Caselli, M. C., (1994), ‘The acquisition of Italian verb morphology in a crosslinguistic perspective’, yn Levy, Y., (gol.), Other Children, other languages: Issues in the theory of language acquisition (Hillsdale, N.J., Erlbaum), 137-87.
 56. Popova, M.I., (1973), ‘Grammatical elements of language in the speech of prepreschool children’, yn Ferguson, C. A., a Slobin, D. I., (goln.), Studies of child language development (New York, Rinehart and Winston, Inc).
 57. Rubino, R., a Pine, J., (1998), ‘Subject-verb agreement in Brazilian Portugese: What low error rates hide’, Journal of Child Language, 25, 35-60.
 58. Shirai, Y., a Andersen, R. W., (1995), ‘The acquisition of tense-aspect morphology: A prototype account’, Language, 71, 743-62.
 59. Smoczynska, M., (1985), ‘Acquisition of Polish’, yn Slobin, D. I., (gol.), The Cross-linguistic Study of Language Acquisition, I (Hillsdale, N. J., Erlbaum).
 60. Stephens, J., (1996), ‘The acquisition of mutations in Breton’, Lesser Used Languages: Project Work in Progress, I, (Athrofa Prifysgol Cymru, Caerdydd).
 61. Tallerman, M., (1987), Mutation and the syntactic structute of modern colloquial Welsh, traethawd doethurol nas cyhoeddwyd, Prifysgol Cymru.
 62. Tallerman, M., (1990), ‘VSO word order and consonantal mutation in Welsh’, Linguistics, 28-1, 389-416.
 63. Teschner, R. V., a Russell, W. M., (1984), ‘The gender patterns of Spanish nouns: An inverse dictionary-based analysis’, Hispanic Linguistics, I (1984), 115-32.
 64. Thomas, E. M., (2001), Aspects of Gender Mutation in Welsh, traethawd doethurol nas cyhoeddwyd, Prifysgol Cymru Bangor.
 65. Thomas, E. M., a Gathercole, V. C. M., (2005) ‘Obsolescence or survival for Welsh in the face of English dominance?’, yn Cohen, J., McAlister, K. T., Rolstad K.,a MacSwan, J., (goln.), Proceedings of the 4th International Symposium on Bilingualism (Somerville Massachusetts, Cascadilla Press).
 66. Thomas, P. W., (1984), ‘Variation in South Glamorgan consonant mutation’ yn Ball, M. J., a Jones, G. E., (goln.), Welsh Phonology (Caerdydd, Gwasg Prifysgol Cymru).
 67. Thomas, P. W., (1996), Gramadeg y Gymraeg (Caerdydd, Gwasg Prifysgol Cymru).
 68. Thorne, D., (1993), A Comprehensive Welsh Grammar (Oxford, Blackwell).
 69. Tomasello, M., (1992), First verbs: A case study of early grammatical development (Cambridge, Cambridge University Press).
 70. Tomasello, M., (2000), ‘Do young children have adult syntactic competence?’, Cognition, 74, 209-53.
 71. Vigliocco, G., a Frank, J., (1999), ‘When sex and syntax go hand in hand: Gender agreement in language production’, Journal of Memory and Language, 40 (1999), 455-78.
 72. Watkins, T. A., (1993), ‘Welsh’, yn Ball, M. J., & Fife, J., (goln.), The Celtic Languages (Llundain, Routledge).
 73. Williams, S. J., (1980), A Welsh Grammar (Caerdydd, Gwasg Prifysgol Cymru).
 74. Willis, P., (1990), ‘The initial consonant mutations in the Brythonic Celtic languages’, yn Bendix, E. H., (gol.), The Uses of Linguistics (The New York Academy of Sciences).