Hafan

Cyfnodolyn Ymchwil y Coleg Cymraeg

Cyfnodolyn academaidd sy'n cyhoeddi ymchwil ysgolheigaidd o'r Celfyddydau, y Dyniaethau a’r Gwyddorau trwy gyfrwng y Gymraeg ac yn gydnaws â gofynion y ‘Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil’.

Rhaglenni Hyfforddi

Mae'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn cynnal dwy raglen hyfforddiant ar gyfer ymchwilwyr a staff.

Y Rhaglen Sgiliau Ymchwil yw'r unig raglen hyfforddiant ymchwil ar gyfer myfyrwyr ôl-radd ac academyddion gyrfa gynnar a geir yn gyfan gwbl drwy gyfrwng y Gymraeg. Cynhelir sesiynau drwy gydol y flwyddyn academaidd ac maent yn agored i unrhywun sydd yn ymchwilio drwy gyfrwng y Gymraeg. Cliciwch yma am ragor o fanylion.

Mae'r Rhaglen Datblygiad Staff yn gyfres o weithgareddau hyfforddiant misol ar gyfer darlithwyr, boed yn staff newydd neu'n staff profiadol, sy'n addysgu trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae'r hyfforddiant yn agored i bawb o unrhyw sefydliad addysg uwch, ac yn fodd i bobl rannu profiadau wrth iddynt feithrin arferion academaidd da a datblygu eu sgiliau addysgu. Cliciwch yma am fanylion pellach.

​Darllen Mwy...

Croeso i Gwerddon

Mae Gwerddon yn e-gyfnodolyn academaidd cyfrwng Cymraeg.

Cyhoeddir Gwerddon ar y we o leiaf ddwywaith y flwyddyn ac mae’n cynnwys ymchwil ysgolheigaidd yn y Gwyddorau, y Celfyddydau a’r Dyniaethau.

Dau brif amcan sydd i Gwerddon, sef symbylu a chynnal trafodaeth academaidd ar draws ystod eang o feysydd a chreu cronfa o waith ysgolheigaidd at ddefnydd myfyrwyr ymchwil ac academyddion cyfrwng Cymraeg.

Cyhoeddwyd y rhifyn cyntaf o Gwerddon ym mis Ebrill 2007 ac ar y wefan hon gellir darllen pob rhifyn o'r cyfnodolyn oddi ar hynny.

Cyllidir Gwerddon gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.


Cyhoeddi Rhifyn 32 Gwerddon


Ar 24 Mawrth, cyhoeddwyd y rhifyn diweddaraf o Gwerddon. Mae Rhifyn 32 yn cynnwys erthyglau o feysydd amrywiol, yn rhychwantu agweddau athrawon at anghenion addysgol ychwanegol, ymwneud yr Eglwys Gatholig Rufeinig â’r Undeb Ewropeaidd, datblygiad ffuglen Gymraeg yn y 1930au, a thwbercwlosis buchol ar ffermydd. Awduron y rhifyn hwn yw Dr Charlotte Greenway (Seicoleg a Chwnsela, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant), a’i chyd-awdur Alison Rees Edwards (Addysg a Gofal Blynyddoedd Cynnar, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant), Dr Einion Dafydd, yr Athro Jerry Hunter (Ysgol y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd, Prifysgol Bangor), a Cennydd Jones, sy’n fyfyriwr doethur ym Mhrifysgol Aberystwyth dan nawdd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol a Sefydliad y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig.

I ddarllen Rhifyn 32, ewch i ‘Rhifynnau’ uchod.

​Rhifynnau

 

Cadeirydd newydd i Fwrdd Golygyddol Gwerddon  


Penodwyd Dr PaulaRoberts, Uwch Ddarlithydd yn Ysgol Gwyddorau Naturiol Prifysgol Bangor, yn Gadeirydd Bwrdd Golygyddol Gwerddon. Mae Paula eisoes wedi cychwyn ar ei rôl, fydd yn para am dymor o dair blynedd.