Cennydd Jones


Mae Cennydd Jones yn fyfyriwr doethur ym Mhrifysgol Aberystwyth dan nawdd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ac IBERS, lle mae’n ymchwilio i’r ffynonellau amgylcheddol o dwbercwlosis ar ffermydd sydd ag achosion hir dymor o'r afiechyd. Astudiodd Cennydd radd BSc mewn Amaethyddiaeth a Gwyddor Anifeiliaid (2012-2016), cyn derbyn ysgoloriaeth gan Ymddiriedolaeth James Pantyfedwen i astudio MSc mewn Gwyddor Da Byw, gan ffocysu ar gloffni yn y fuches odro (2016-2017). Treuliodd flwyddyn fel darlithydd pwnc dan nawdd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ar gampws Gelli Aur, Coleg Sir Gâr, lle y bu’n addysgu myfyrwyr addysg bellach a myfyrwyr gradd mewn Amaethyddiaeth (2017-2018). Erbyn hyn, mae yn ei flwyddyn olaf fel myfyriwr doethur, ac yn parhau i gyfrannu at addysgu pan mae’r galw yn codi.

Cennydd Owen Jones, Arwyn Edwards a Hefin Wyn Williams, ‘Adolygiad o Ffynonellau Amgylcheddol Twbercwlosis Buchol (Mycobacterium bovis)’, Gwerddon, 32, Mawrth 2021, 70–94.