Y Bwrdd Golygyddol

Rheolir Gwerddon gan Fwrdd Golygyddol sydd ag aelodau yn cynrychioli nifer o sefydliadau addysg uwch Cymru ac ystod o ddisgyblaethau academaidd gwahanol. Mae'r Bwrdd Golygyddol yn cyfarfod ddwywaith y flwyddyn. Ceir Bwrdd Prosiect hefyd sy'n gyfrifol am weinyddiad Gwerddon o ddydd i ddydd ac sy'n cynnwys Cadeirydd y Bwrdd Golygyddol, y Golygydd, yr Is-Olygydd a'r Cynorthwyydd Golygyddol, yn ogystal â chynrychiolaeth o'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Mae aelodau Bwrdd Golygyddol Gwerddon yn cynorthwyo'r golygydd, Dr Anwen Jones, a'r Is-Olygydd, Dr Hywel Griffiths, yn eu gwaith. Dyma grynodeb o strwythur y Bwrdd Golygyddol a dyletswyddau'r aelodau:

 

1. Aelodaeth y Bwrdd Golygyddol

1.1. Fel arfer bydd 16 aelod ar y Bwrdd. Disgwylir y bydd yr aelodau yn cynrychioli ystod eang o bynciau academaidd.

1.2. Bydd aelodau’n gwasanaethu am dymor penodol o bedair blynedd a fydd fel arfer yn dechrau ar 1 Medi ac yn gorffen ar 31 Awst.

1.3. Bydd tymor 25% (h.y. pedwar) o’r aelodau’n dod i ben bob blwyddyn.

1.4. Gwneir penodiadau i’r Bwrdd gan y Golygydd mewn trafodaeth â’r Cadeirydd a’r Bwrdd Golygyddol.

1.5. Bydd modd i’r Golygydd wahodd aelodau i gwblhau tymor neu dymhorau ychwanegol.

2. Swyddogion y Bwrdd Golygyddol

Yn arferol:

2.1. Bydd Cadeirydd yn gwasanaethu am dymor penodol o 3 blynedd.

2.2. Bydd modd ailethol Cadeirydd am ail dymor o 3 blynedd.

2.3. Bydd Golygydd yn gwasanaethu am 5 mlynedd gyda hyd at ddau estyniad posibl o 3 blynedd, yn ddibynnol ar gydsyniad y Swyddogion eraill a’r Bwrdd Golygyddol.

2.4. Bydd Is-olygydd yn gwasanaethu am 5 mlynedd gyda hyd at ddau estyniad posibl o 3 blynedd, yn ddibynnol ar gydsyniad y Swyddogion eraill a’r Bwrdd Golygyddol.

2.5. Bydd tymor pob swyddog fel arfer yn dechrau ar 1 Medi ac yn gorffen ar 31 Awst

3. Sylwedyddion

3.1. Bydd modd i’r Golygydd wahodd sylwedyddion i gyfarfodydd y Bwrdd

4. Dyletswyddau aelodau’r Bwrdd Golygyddol

4.1. Mynychu cyfarfodydd y Bwrdd. Disgwylir i aelodau’r Bwrdd fynychu’r holl gyfarfodydd oni cheir rheswm penodol. Gofynnir i aelodau sydd wedi colli dau gyfarfod yn olynol i adael y Bwrdd oni cheir rheswm penodol.

4.2. Rhoi arweiniad ynglŷn â chynnwys y cyfnodolyn. Gallai hyn olygu awgrymu meysydd nad ydynt wedi cael eu cynrychioli yn Gwerddon, ac awgrymu rhifynnau arbennig posibl.

4.3. Annog cyfraniadau i Gwerddon – trwy hybu Gwerddon o fewn eu sefydliadau / meysydd ymchwil. Cydweithio gyda’r Golygydd / Cynorthwyydd Golygyddol wrth gysylltu gyda darlithwyr / myfyrwyr ôl-raddedig er mwyn eu hannog i gyhoeddi eu hymchwil trwy gyfrwng y Gymraeg.

4.4. Arfarnu erthyglau neu awgrymu enwau arfarnwyr posibl yn eu maes.

4.5. Rhannu arferion da a gwybodaeth ynglŷn â chyhoeddi academaidd yn eu maes.

 

I ddarllen mwy am Aelodau Bwrdd Golygyddol Gwerddon, cliciwch ar eu henwau isod:


Yr Athro Eleri Pryse

Cadeirydd y Bwrdd Golyddol | Prifysgol Aberystwyth

Dr Anwen Jones

Golygydd | Prifysgol Aberystwyth

Dr Hywel Griffiths

Is-olygydd | Prifysgol Aberystwyth

Yr Athro Jane Aaron

Prifysgol De Cymru

Yr Athro David Evans

Prifysgol Caerdydd

Dr Gwennan Higham

Prifysgol Abertawe

Dr Rhian Hodges

Prifysgol Bangor

Dr Sioned Vaughan Hughes

Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant

Yr Athro Arwyn T. Jones

Prifysgol Caerdydd

Yr Athro Carwyn Jones

Prifysgol Fetropolitan Caerdydd

Dr Hefin Jones

Prifysgol Caerdydd

Yr Athro Rhys Jones

Prifysgol Aberystwyth

Yr Athro R. Gwynedd Parry

Prifysgol Abertawe

Mr Wyn Thomas

Prifysgol Bangor