Ffrwd

Llun Mawr

Beth bynnag yw dy bwnc ymchwil, mae gan #ffrwd ddiddordeb!

Amcan #ffrwd yw bod yn ofod bywiog ar gyfer y byd ymchwil Cymraeg! Felly beth bynnag yw dy bwnc ymchwil, os oes gen ti

  • newyddion am ffrwyth dy waith ymchwil neu ganlyniad arloesol 
  • fanylion am ddigwyddiad ymchwil i’w hyrwyddo (boed yn ddarlith, yn gynhadledd neu’n seminar) 
  • neu unrhyw fath o wybodaeth yn ymwneud â’r byd ymchwil cyfrwng Cymraeg, cysyllta!

Ein cyfeiriad e-bost yw gwybodaeth@gwerddon.org neu gellir gyrru neges i ni @Gwerddon.  Caiff #ffrwd ei ddiweddaru’n gyson felly cofia ymweld bob dydd i weld be sy’n digwydd yn y byd ymchwil Cymraeg. 

   

#ffrwd yw dy ofod #ymchwil di!


Digwyddiadau

Mae Gwerddon yn ddeg oed!

Bydd digwyddiad i ddathlu pen-blwydd Gwerddon yn ddeg oed yn cael ei gynnal ar stondin y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn Eisteddfod Genedlaethol Môn.

Mae gwahoddiad i bawb ymuno â ni i nodi'r achlysur arbennig hwn.

Bydd rhifyn arbennig o Gwerddon yn cael ei lansio a fydd yn cynnwys erthyglau gan saith o academyddion amlycaf Cymru a diwyg newydd sbon. 

Byddwn hefyd yn cyflwyno Gwobr Gwerddon mewn cydweithrediad â Chymdeithas Ddysgedig Cymru i awdur yr erthygl orau a gyhoeddwyd rhwng 2015-17.

Bydd Arwel Lloyd, Gildas, yn darparu adloniant a bydd cyfle am sgwrs a thamaid o gacen ben-blwydd.

Mae croeso cynnes i bawb - yn enwedig cyfranwyr, arfarnwyr a chyfeillion Gwerddon.

Dewch am sgwrs a thamaid o gacen ben-blwydd am 3:30 ddydd Mawrth 8 Awst ar stondin y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn yr Eisteddfod Genedlaethol.

​Digwyddiadau
Newyddion

Lisa Sheppard yn ennill Gwobr Gwerddon

Lisa_SheppardDr Lisa Sheppard o Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd yw enillydd Gwobr Gwerddon eleni, gwobr a noddir gan Gymdeithas Ddysgedig Cymru.

Dyfernir Gwobr Gwerddon bob dwy flynedd i awdur yr erthygl orau a gyhoeddwyd yn Gwerddon yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf.

Eleni, erthygl Lisa – ‘‘Troi Dalen ‘Arall’: Ail-ddehongli’r berthynas rhwng cymunedau Cymraeg a Saesneg de Cymru mewn dwy nofel ddiweddar yng ngoleuni ffigwr yr ‘arall’ – a ddaeth i’r brig.

Dywedodd Lisa, sydd yn ddarlithydd yn Ysgol y Gymraeg:

“Roedd yn fraint clywed bod Gwobr Gwerddon wedi’i dyfarnu i mi, a hynny’n hollol annisgwyl. Hoffwn ddiolch yn fawr i dîm golygyddol Gwerddon am eu cefnogaeth, ac i Dr Huw Williams, Prifysgol Caerdydd, am fy ngwahodd i gyfrannu at y rhifyn arbennig a phwysig ar ‘Berthnasau Athronyddol’. Mae’r erthygl yn trafod sut y mae nofelau Cymreig cyfoes (Y Tiwniwr Piano gan Catrin Dafydd  a The Book of Idiots gan Christopher Meredith), yn portreadu siaradwyr Cymraeg a Saesneg ill dau yng Nghymru fel ‘yr arall’, fel pobl ddieithr neu wahanol.

“Yn yr oes sydd ohoni, gyda phrosesau fel ‘Brexit’ yn eu hanterth, mae’n bwysig inni ddeall sut y mae’r delweddau a welwn o’n cwmpas yn darlunio rhai grwpiau cymdeithasol fel ‘yr arall’ hefyd, fel rhywrai sydd y tu allan i’r norm cenedlaethol, a sut mae presenoldeb iaith leiafrifol gynhenid fel y Gymraeg yn effeithio ar y prosesau hyn.

“Rhaid diolch i Gwerddon felly am y cyfle i drafod materion o bwys fel hyn trwy gyfrwng y Gymraeg, a meddwl am sut y gall ein profiadau dwyieithog yn y Gymru gyfoes ein helpu i ail-ddiffinio’n perthynas gyda grwpiau lleiafrifol neu ymylol eraill yng Nghymru a Phrydain”

Dywedodd golygydd Gwerddon, Dr Anwen Jones:

“Rydyn ni’n llongyfarch Lisa yn wresog ar ennill y wobr eleni. Gwobrwywyd yr erthygl hon, o blith nifer o erthyglau arbennig o dda ar sail grym y ddadl, ac ansawdd y dystiolaeth ysgolheigaidd a gyflwynwyd. Mae hi hefyd o ddiddordeb i bobl y tu allan i faes penodol llenyddiaeth ac athroniaeth. Trwy gyfuno’r nodweddion yma mae’r erthygl yn enghraifft loyw o fwriad Gwerddon.”

Ychwanegodd Anwen “Diolch i Lisa ac i’r holl awduron eraill sydd wedi cyhoeddi yn Gwerddon dros y ddwy flynedd ddiwethaf ac sydd yn parhau i gyflwyno eu gwaith. Rydym yn awyddus iawn i dderbyn gwaith ysgolheigaidd gwreiddiol a diddorol o bob maes ymchwil.

“Rydym hefyd yn ddiolchgar iawn i Gymdeithas Ddysgedig Cymru am noddi’r wobr yma eto eleni.”

Bydd Lisa yn derbyn tlws ynghyd â £100 yn rhoddedig gan Gymdeithas Ddysgedig Cymru yn nathliad pen-blwydd Gwerddon ar stondin y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ar faes Eisteddfod Genedlaethol Môn am 3:30 brynhawn dydd Mawrth 8 Awst.

​Newyddion
Cyflogwyr

Cyhoeddi rhifyn arbennig o Gwerddon

Mae rhifyn 24 o Gwerddon wedi cael ei gyhoeddi - rhifyn arbennig i ddathlu pen-blwydd y cyfnodolyn yn ddeg oed.

Mae'n cynnwys erthyglau gan saith o academyddion amlycaf Cymru, yn ogystal â chyflwyno Gwerddon ar ei newydd wedd. Mae hefyd yn cynnwys erthygl a gyflwynwyd yn LaTeX, sy'n ddatblygiad newydd i Gwerddon.

Sefydlwyd Gwerddon, sydd yn cyhoeddi ymchwil ysgolheigaidd gwreiddiol ar draws ystod eang o ddisgyblaethau, yn 2007 ac ers hynny mae 82 erthygl wedi eu cyhoeddi mewn 23 o rifynnau.

Dywedodd golygydd Gwerddon, Dr. Anwen Jones o Brifysgol Aberystwyth:

“Mae eleni yn garreg filltir bwysig yn hanes Gwerddon. Dros y degawd diwethaf mae’r cyfnodolyn wedi amcanu i ysbrydoli trafodaethau academaidd a chreu cronfa werthfawr a hygyrch o erthyglau ysgolheigaidd o safon uchel at ddefnydd myfyrwyr ac academyddion. Mae’r corff o waith ymchwil, o ystod mor eang o bynciau yn dystiolaeth o fywiogrwydd a safon ymchwil trwy gyfrwng y Gymraeg heddiw, a’i ddiddordeb a pherthnasedd i fywyd yng Nghymru.

“Diolch i’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol am gefnogi Gwerddon ar hyd y blynyddoedd, ac i’r golygydd cyntaf, yr Athro Ioan Williams am lywio’r cyfnodolyn yn y blynyddoedd cynnar trwy ysbrydoli ac annog, ac am weithio i sicrhau bod erthyglau Gwerddon yn gymwys ar gyfer y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil.”

Ychwanegodd “Rydym yn awyddus iawn i dderbyn gwaith newydd gwreiddiol a chyffrous gan fyfyrwyr ymchwil ac academyddion o bob maes.”

Bydd y rhifyn arbennig yn cael ei lansio mewn digwyddiad i ddathlu pen-blwydd Gwerddon yn ddeg oed am 3:30yh ddydd Mawrth 8 Awst ar stondin y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn Eisteddfod Genedlaethol Môn.

​Ymchwil